רשימת אישים בתשובות הנודע ביהודה

איבער ספרים און מחברים

די אחראים: אחראי, גבאי ביהמד

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

רשימת אישים בתשובות הנודע ביהודה

תגובהדורך ווילוויסן » דאנארשטאג יוני 13, 2013 1:15 pm

איך האב געמאכט אמאל א רשימה פון אלע שואלים אין תשובות נודע ביהודה, פון ליגן פארשטויבט ביי מיר פריוואט אין א פייל זע איך נישט קיין נוצן, אז יעלה.

אלו הנזכרים במהדורה קמא סך הכל רע"ו סימנים

אלו הנזכרים במהדורה קמא חלק אורח חיים
מ"ב סימנים
א. ש"ב ר' יצחק הכהן אב"ד בון.
ב. לר' שמואל פלאגי מנהיג לעדת ישורון קהל ספרדים בהאמבורג, והנה אני תמה על שבחרו לשלוח שאלות הללו לחכמים ולרבנים זיל קרי הוא שאלו לבעלי מקרא וכו' אך דומה לשיח במדבר מקום הפקר כאילו אין מכריע במקומם בדבר פשוט כזה עד שהוצרכו לשלוח למרחקים והנה בחכמת הדקדוק אין לי יד ושם ולא למדתי מעולם אפילו אפס קצה מחכמה זו אבל בדבר פשוט כזה אפילו תינוקות של בית רבן יודעים שרוב המלות מלרע זולת אם לא תהא אחרונה ראויה לקבל הטעימה או שאר טעמים אחרים ידועים למדקדקים שאז נדחה הטעם ממקומו הראוי והוא מלעיל, אבל בשם הנכבד למה יגרע שם אבינו מלבוא בו הטעם כמשפטו הלא הנו"ן נקודה בת"ג ונח נראה ולית כאן ספיקא שהטעם מלרע ולא שמענו מעולם שום פקפוק בדבר הזה וכל המשנה אינו אלא טועה והמחזיק במחלוקת ועומד על דעתו לקרות מלעיל הוא עצמו מלרע וידו על התחתונה.

ג. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
ד. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
ה. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
ו. נחלקו שני לומדים.
ז. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
ח. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
ט. לר' יאקב.
י. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
יא. לתלמידו ר' אליעזר זוסמאן גלוגא.
יב. בדבר בנין הגג על ביתו של הקצין ר' ליב ק"פ.
יג. נשאלתי.
יד. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
טו. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש, כ' תמוז תקל"ד
טז. לתלמידי ר' בער לזולצבאך.
יז. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
יח. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש, ח' אייר תקל"ב.
יט. לר' אייזיק, יו"ד אדר שני תקל"ה.
כ. בלי שם.
כא. בלי שם.
כב. בעברי דרך בראד בשנת תקט"ו נשאלתי.
כג. לר' אהרן ראב"ד ברלין.
כד. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
כה. נשאלתי מר' זרח איידליץ מקהלתנו פראג בעל אור לישרים.
כו. בלי שם.
כז. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
כח. בלי שם.
כט. לתלמידי ר' נתן ירושלמי אב"ד אוטיץ.
ל. בלי שם.
לא. לר' מנחם נאווארי מווירונא.
לב. לתלמידי ר' בער לזולצבאך.
לג. לר' יוסף קראטשין.
לד. לר' ליב ליכטנשטאט.
לה. לק"ק פלונית לר' פלוני אב"ד הנ"ל תק"ל.
לו. בלי שם.

לז. תשובה מר' זאב וואלף סג"ל אלעסקר מבראד ב"ר שמואל הלוי, - אמר יחזקאל, הגם שלא היה מן הצורך להדפיס דברי הרבני מוה"ר זאב וואלף סג"ל הנ"ל ולא תשובתי על דבריו, שבאמת נעלם מן הרבני הנ"ל בעת כתבו פלפול הזה משנה שלימה בפרק א' ממס' פרה משנה א' וכו' ובהיותו עמי יחד ביומא דשוקא בק"ק בראד אמר לי הוא עצמו שמשנה הנ"ל סותרת דבריו, אלא דחזינא בדעתו שקשה בעיניו לאבד פלפולו ורצונו לאנס עצמו ולקיים דבריו, לכן אמרתי לכתוב על הספר תשובתי שהשבתי להרבני הנ"ל לסתור כל יסודו לפי שיש בזה כמה פלפולים וישוב על איזה קושיות וגם מוסר להלומדים בל יהרסו לעלות במחשבתם לחלוק על כל גדולי הראשונים אשר מימיהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים ולכן כתבתי תשובתי בארוכה.

לח. לר' זאב וואלף סג"ל אלעסקר מבראד ב"ר שמואל הלוי, זאב יטרף ויאכל עד ויחלק שלל גבורותיו בש"ס ופוסקים מי ימלל אין גומרין עליו את ההלל - ודי בזה לדחות כל בנינו דמר שקובע שיעורין לעצמו בלי שום ראי' כלל ודבריו בטלים ודברי חכמים קיימים וכו' ומעתה בטלו השגותיו ותשובות הראשונים הגאונים ורבני צרפת קיימים ודעתם רחבה מדעתנו ובדברים דחוים ודחוקים רצה להשליך אמת ארצה לסתור כל דברי הגאונים ז"ל ומעתה אתן קנצי למלין ואבקש מטו מני' בל ירע בעיניו שדברתי אתו קשות כי קנא קנאתי קנאת ה' צבקות בערה בי כאש ומעתה את והב בסופה ועדיין חביבותי' גבן ועריבים עלי דבריו דברי דודים ואדרבה אם יתחדש אצלו איזה חידוש ישלח לידינו רק לא יוסיף עוד לסתור דברי הקדמונים ובמקום אשר נחלקו הם ניתנה רשות להכריע אבל לחלוק במקום שהשוו הלואי שנזכה להבין דבריהם וכבר אמורה בדורות שלפנינו שאי אפשר לחלוק על גאון כי אם בראיה ברורה מן התלמוד וזה אינו אפשר ומעתה מהיום והלאה על הראשונים לא יתמרמר כי המה עזים מנמר וידע ערכם ואז יבחר דרכם ודי בזה לחכם כמותו ובטוח אני שיקוים בנו הוכח לחכם ויאהבך ויוסף אהבה על אהבה ובזה אברך אותו ברכת אהבה רבה ואהבת עולם דברי אהובו הדורש שלומו ושלום תורתו כל הימים.

לט. בלי שם.
מ. בלי שם.
מא.. בלי שם.

אלו הנזכרים במהדורה קמא חלק יורה דעה
ק' סימנים
א. לר' אברהם חעלמא אב"ד עמדין.
ב. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
ג. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
ד. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
ה. בלי שם.
ו. לר' יהודה ליב מק"ק קוניץ.
ז. לר' יהודה ליב מק"ק קוניץ.
ח. לתלמידי ר' אברהם זיריץ מעלזוס.
ט. לר' ישראל לבאנהארט תק"ל.
י. בלי שם.
יא. להרבנים ר' ליזר ור' יחיאל צבי אב"ד פאקש תקכ"ז.
יב. בלי שם.
יג. לר' יודא ללעחוויץ.
יד. אליכם אישים ראשי המורים דק"ק לעחוויץ.
טו. לר' ישראל לבאנהארט תק"ל.
טז. בלי שם.
יז. לתלמידי ר' בער לזולצבאך.

יח. לתלמידי ר' אברהם זיריץ מעלזוס אשריך [תקלא] לפ"ק, את קולך שמעתי מתוך קן קולמסך ונזכרתי עמדך לפני ומשמש בישיבה והנה מאז קויתי שתעלה במעלות הסולם ולבך פתוח כאולם ועתה הנאני כי תוחלתי לא נכזבה ונתוסף בלבי על אהבתך אהבה ויהא רעוא שתזכה להרביץ בישיבה כל הימים עד זקנה ושיבה בנחת ושובה ואזני ישמעו תמיד ממך ומכל יתר תלמידי בשורה טובה וכלכם תהיו לאלפי רבבה אמן.

יט. שלמא רבא מן שמיא לחד מן קמיא מחותני ר' אשר לעמיל אב"ד אייזנשטאט [ט"ס במלת מוהר"ם וצ"ל מוהר"א] י' סיון תקלג.
כ. לר' יעקב, אב תקל"ג.
כא. לברעסלא לר' גבריאל אב"ד לעוורטוב ראב"ד דק"ק ברעסלא.
כב. לתלמידי ר' יוסף פ"ב.
כג. ראיתי קושיא שהקשה אדם קשה כברזל הוא הרב המאוה"ג הבקי מוהר"ר ישעי' מברעסלא.
כד. לר' ליב אב"ד דק"ק דרעזין תקל"א.
כה. לר' וואלף עמריך.
כו. בלי שם.
כז. לר' ישראל לבאנהארט תק"ל.
כח. לר' זעליגמאן לברלין.
כט. לר' יוסף.
ל. בלי שם.
לא. לר' טעבלי העס למאנהיים.
לב. למחותני ר' יוסף אב"ד טאפלפאלי.
לג. בלי שם.
לד. למחותני ר' ליב איגר מהאלברשטאט.
לה. למחותני ר' ליב איגר מהאלברשטאט.
לו. לר' יוסף.
לז. לר' ליב קוניץ.
לח. לר' יוסף.
לט. לר' יעקב.
מ. לר' יוסף.
מא.. אמר יחזקאל יען ראיתי וכו'.
מב. לש"ב ארי' ליב אב"ד זבארוש.
מג. ע"ד האשה בת הנגיד מוהר"ם מבראד, ומעתה על זה אני סומך להתיר אשה זו וכו' ובאופן שיסכים עמי כבוד מחותי וש"ב הרב הגאון הגדול המפורסם אב"ד דק"ק הארחוב שלפני באה האשה תחלה ויסכים עמו גם כן גיסו הרב המאור הגדול מהור"ר הירץ אב"ד ק' קאוולי שיעיין בדברי בחברת חברים היושבים בבה"מ של המנוח המפורסם ר' יעקב באב"ד ז"ל ויסכימו עוד מופלגי הקלויז באופן ששבעה לומדים יסכימו בהיתר אזי מטינא שיבא בהדייהו ומן השמים יסכימו על ידינו שתצא נקיה וטהורה בבדיקה זו ונקתה ונזרעה זרע דברי הכותב להלכה ולא למעשה עד שיסכימו בעלי הוראה כנ"ל.

מד. תשובת כבוד מחותני הרה"ג הג' אב"ד דק"ק הארחוב בהגיע דברי אלה לידו השיג עלי וזה לשונו וכו' [ומסיים] כ"ד הכותב בחפזון הק' יצחק הלוי איש הורוויץ.

מה. תשובה מהרב המאה"ג מהור"ר חיים צאנזר מבראד [ומסיים] אפס זולתו, הק' חיים מצאנז.

מו. אמר יחזקאל אחרי ששלחתי תשובה שלי ע"ד האשה בת מוהר"ם הנ"ל לבראד השיבו על דברי כבוד מחותני הרב המאה"ג המפורסם לשבח כבוד מוהר"ר יצחק סג"ל וכבוד הרב הגדול המופלא מו' חיים כמבואר בתשובותיהם למעלה, ויען שהאנשים האלה אהובים ביותר וכל דבריהם דברי תורה ובשפה ברורה על כן רציתי לעמוד על כל פרט מפרטי דבריהם ועם כל זה האמת אהוב אצלי ביותר ואותו אשמע וממנו לא אסור לא לאסור המותר ולא להתיר האסור, וכו' הנה הארכתי בפרט הזה אף שאין בו נפקותא לנדון דידן רק לאהבתי של הרב מהורר"ח למען אשתעשע בדבריו הנעימים ולא ידמה בדעתו שהשלכתי דבריו אחרי גוי כאשר שמעתי ממנו בהיותנו יחד בכפר פודברעזיץ ואני לא כן עמדי אדרבה דרכי לחבב דבריו על כן אמרתי אטייל ארוכות וקצרות בדבריו ואם כי בשורש הדין נטיתי מדבריו כך היא דרכה של תורה זה אוסר וזה מתיר ואת והב בסופה והאמת יורה דרכו והוא האהוב לשנינו.

מז. לר' מאיר אריה.
מח. לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג.
מט. לר' צבי הירש.
נ. לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג.
נא. לידידי הבחור המופלא הר"ר ליב.
נב. בלי שם.
נג. בלי שם.
נד. ל'ר' אלי' הכהן.
נה. לר' מאיר אב"ד ק"ב [אולי צ"ל פ"ב והכוונה לר' מאיר ברבי].
נו. שנית להרב הנ"ל ר' מאיר אב"ד ק"ב.
נז. לר' ליב מק"ק קוניץ.
נח. לר' ליב קאסוויץ ראב"ד דקהלתנו פראג .
נט. לר' יאקב.
ס. לר' יאקב אב"ד פלאס.
סא. בלי שם.
סב. לק"ק פלונית לר' פלוי.
סג. על מה שרצה הגאון מהור"ר חיים כהן אב"ד ור"מ דק"ק לבוב לחדש.
סד. לר' שאול אב"ד פרנקפורט דאדר.
סה. לר' ליב ראשוויץ אב"ד דגליל טאבור.
סו. למחותני ר' יצחק אייזיק אב"ד עלקוש.
סז. לאלוף נעורי ר' אהרן.
סח. שאלה מר' פלוני.
סט. לר' צבי הירש אב"ד צילץ י"ב אדר שני תקכט.
ע. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
עא. נשאלתי מן האדון קייזר קעניגליכן רעוויזאר טראנזלאטר אויך קונסיסטראלישר צענזער ה"ו פאטר טירש טיטל יר"ה בפקודת אדונינו האך ווירדיגי קונסיסטאריום טיטל יר"ה להודיע דעתי על פי דת ודין תוה"ק אם אנחנו היהודים ע"פ נמוסינו מותר לנו לישבע על שקר אם הס"ת שאוחז בידו בשעת השבועה היא פסולה.

עב. לר' מאיר בומסלא ראב"ד דקהלתנו פראג.
עג. נשאלתי .
עד. לבו כפתח האולם המופלא הפלא ופלא זקן ונשוא פנים ר' פנחס אב"ד באסקוויץ.
עה. לר' שאול אב"ד רויזניץ.

עו. אלה דברי הגאון ר' טיאה ווייל - בדבר השאלה שנדברתי עם מורי ורבי הגאון נר"ו, [ומסיים] ואף שבעיני הוא ברור להתיר עכ"ז לא אביתי להתיר על דעתי לבד אם לא בהסכמת מורי הגאון נר"ו וכו' ידידיט המכונה טיאה בהג"א מוהר"ר נתנאל ווייל מפראג - תשובה מהנודע ביהודה אליו, מה שרצה לומר וכו'.

עז. ר' דוד הכהן.
עח. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
עט. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
פ. לאלוף נעורי ר' אהרן, ויעיד עלי אחיו ר' יודא.
פא. לר' יוסף לטעמיס ווערט.
פב. ואלה דברי הרה"ג מהור"ר מאיר פישלס - תשובה על דברי הרה"ג מוהר"ר מאיר פישלס, מאיר עיני ועיני חכמים בהלכה דילדה אימא כוותיה תלד [ומסיים] ונלע"ד להתיר בספק בכור להכניסו לכיפה להלכה ולא למעשה עד רום מעלתו יאיר עיני בהלכה כי כל רז לא אניס ליה.

פג. הוסיף הרה"ג מהור"ר מאיר פישלס שנית ידו - תשובה על דברי הרה"ג ר' מאיר האחרונים וכו' אבל עכ"פ אני מבטל דעתי בשביל דעתו הרמה, וכו', באופן שחוזר אני מסברתי ומודה לדברי מעלתו שאסור להכניסו לכיפה.

פד. לר' ליב קוניץ.
פה. לר' ליב קוניץ.
פו. לר' מנחם נאווארי לווירונא.

פז. נשאלתי מהרה"ג החכם השלם הכולל ר' חיים מודעי חד מחכמי קושטאנדינא רבתי מדי עברו עלינו בשליחות מצוה לכונן את ק"ק צפת תוב"ב.

פח. שנית לר' חיים מודעי, וכתבתי פה כבן כפר וספרי דבי רב אין אתי פה.
פט. אלה דברי הגאון הרה"ג ר' מאיר ראב"ד דקהלתינו [בומסלא-פישלס] - תשובה.
צ. לר' בער אב"ד גויטיין כב סיון תקלו.
צא. לר' בער אב"ד גויטיין כב סיון תקלו.
צב. לר' בער אב"ד גויטיין כב סיון תקלו.
צג. לר' בער אב"ד גויטיין כב סיון תקלו.
צד. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
צה. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
צו. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
צז. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
צח. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
צט. לר' וואלף עמריך.
ק. בלי שם.

אלו הנזכרים במהדורה קמא חלק אבן העזר
צ"ה סימנים
א. לש"ב מחותני ר' פייבוש.
ב. לר' יוחנן אב"ד טעמשוואר.
ג. ע"ד הנעלה כ' משה ב"ה זעקלי מק"ק מיץ שנשא אשה מ' בריינדל בת הר"ר זלמן קארלסרוא, ג טבת תקכח.
ד. תשובה לר' צבי סג"ל, תקי"ח.
ה. לאב"ד האזין פוט.
ו. נשאלתי ממדינת פולין, וכבר דברו מזה הרבנים מופלגי תורה אב"ד בראד ואב"ד ראדוויל - תשובה.
ז. בלי שם.
ח. נשאלתי.
ט. לתלמידי הבחור ר' יחיאל הערצפעלד.
י. לר' נפתלי הירץ, ד ניסן תקכ"ב.
יא. לר' משה כהן מו"ץ בק"ק מיקלאש וצרופיו המופלאים, י"ג סיון תקל"ד.
יב. לר' ליב קאסוויץ.
יג. לר' משה רב ומ"ץ דק"ק רויזניץ.
יד. לר' שמואל זנוויל מנידרווערין.
טו. לר' שמואל זנוויל מנידרווערין.
טז. לר' יצחק אב"ד העלישויא
יז. לדזיו ליה כבר בתיא שבחו ממילא אתיא כבוד אהובי ובא"ח ר' אלכסנדר.
יח. לר' צבי הירש מסעמניץ.
יט. בלי שם.
כ. בלי שם.
כא. לר' ישראל.
כב. לר' מענדל או ר' מאיר.
כג. בלי שם.
כד. לר' ישראל ער"ח אב תקל"ו.
כה. לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג.
כו. לר' אייזק מו"ץ רעגנשבורג.
כז. בלי שם.

כח. שאלה ששאלני בן דודי אב"ד אסטראווצי, כ"ד סיון ת"ק, וכבר הורו הגאונים אב"ד אפטא ואב"ד טרניגראד להתיר - תשובה, הנה כבר יצא הדבר להתיר משני מאורות הגדולים הנ"ל לא לגמרא דידי ולא לסברא דידי צריכי ואני ידעתי כי אני צעיר לימים ומרך ערכי שאינני כדאי להכניס ראשי בדבר חמור כזה וכו'. - [בהגהה] אמר יחזקאל תשובה זו כתבתי בילדותי זה ערך שלשים ושש שנה ומחמת שהייתי צעיר לימים הייתי מיראי הוראה ביותר ונטיתי ברוב הסברות להחמיר יותר מלהקל והנה וכו' אבל עכשיו הדרנא בי ודברים שאמרתי טעות הם בידי וכו'.

כט. בעסק עגונה מק"ק נעמרוב רבתא, שאלה זו בא ביומא דשוקא בק"ק בראד מאת הרב דק"ק נעמרוב וגיסו הרב מו"ה משה מקאלק, [מסיים] העולה מכללות דברינו למשרי קטרין ולהתיר העגונה העלובה הזאת אבל שלא לסמוך עלי כלל אם לא בהסכמת שלש עמודי עולם ה"ה כבוד דודי הרב הגאון מוהר"ר יצחק סג"ל אב"ד בגליל לבוב, וכבוד הרב המאה"ג המפורסם מ' צבי הירש סג"ל אב"ד דק"ק טשארטקוב וכבוד הרב המאה"ג המפורסם מו"ה ליב אב"ד ומ"ץ דק"ק סטאניסלב אם הם יתנו מהודם על דברי ויסכימו להיתר בין מטעמא דידי ובין מטעמים אחרים גם אני אהיה סניף לאריות אחרי שבטוח אני בהם שדעתם לשם שמים ואם יתירו לא ירצו מזה שום הנאת ממון ובלבד שאחר כך ישבו בי"ד יחד של שלשה להתיר כדין הנשאת על פי עד אחד שצריכה בי"ד שלשה כשרים ועכ"פ עלי לא יעמידו שום בנין כל שהוא כי אולי אפילו דבר פשוט נעלם ממני כי אם זקנה אין כאן חכמה אין כאן ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה ואני כלי ריקן קנקן חדש שאפילו חדש אין בו והגדולים שבדור המה יתנו עדיהן ויצדקו הדברים אם ייטב בעיניהם הכ"ד הצעיר שבתלמידים הק' יחזקאל סג"ל לנדא.

ל. אמר יחזקאל מדי עברי פה ק"ק בראד הגיעוני חבילות תשובות מכבוד ש"ב הרה"ג אב"ד דק"ק זבארוב ועוד מהרבה חכמים לומדים דק"ק הנ"ל וכולם פה אחד קמו עלי לומר וכו' ואני אומר אני על משמרתי אתיצבה ואחדת דברתי וכו'.

לא. נשאלתי ע"ד אשה א' מקהלתנו ושמה גיטל בת אהרן קירשנר בוכה על ימי נעוריה שנשארה עגונה מבעלה כ"מ יוסף פ"ט בן כמר מרדכי וויינר וכעת הוגבה עדות בק"ק פיקוב.

לב. הנה יבמה אחת אשר כעת משרתת בקהלתנו היא מרת גיטל אשת ר' חיים ב"ר צבי באה אלי לבקש ממני לסדר לה סדר חליצה - [מסיים] אמנם כל זאת להלכה דרך פלפול אבל למעשה מיראי הוראה אני כי אני יודע תשות כחי שאין בי כח חילים לגבר ובפרט בדבר חמור דבר ערוה כבלי עגונה לפרק ולשבר דבר זה ראוי לעלות על שולחן שרים מאן שרים רבנים הבקיאים בכל הש"ס לא נעלם מהם דבר לא לפחות ערך כמוני מה לתבן את הבר אבל מה אעשה אחרי שאירע השאלה בגבולי צריך אני לפתוח ראשון בדבר לרחם על מכאוב האשה הזאת ולרפאות לה השבר אמנם בתנאי שיסכימו עמי עוד שנים מראשי הדיינים דקהלתנו [יאמפאלא] הן מטעמא דידי הן מטעמא אחרינא ואף אם יסכימו מטעמא דידי מכל מקום עיקר הסכמה תהיה מצד שיהיו הדברים ישרים בעיניהם לא שיאמרו כדאי הרב לסמוך עליו ועוד יסכים אחד מגדולי הדור בק"ק בראד יצ"ו אזי גם אני סניף להתיר דברי אלה עש"ק ו' תמוז תי"ו קו"ף יו"ד לפ"ק.

לג. שאלה מגיסי הרב הגה"ג ר' מניס סג"ל אב"ד זמיגראד בעסק עגונה.
לד. כהגיע התשובה ליד כבוד ש"ב ר' יצחק הלוי אב"ד דוקלא השיג עלי על קצת דברי, וזה תשובתו.
לה. וזה אשר השבתי.

לו. אחד הלך מק"ק בראיילוב לדרכו לפולין קטן, לרוב הפצרות של מוביל כ"ז זקנה של האשה העלובה הנ"ל ומתחלה דחיתיו ולא רציתי להזדקק בדבר חמור כזה כי ידוע שאין אומן בלא כלים ובפרט בדור הזה שגברה השכחה ואנן כאצבעתא בבירא לשכחה וצריך המורה שיהיו נגד עיניו פתוחים הנך ספרי דבי רב ולמראה עיניו ישפוט ואני זה זמן מה שהיתה שריפה גדולה בקהלתנו והספרים אשר הצלתים מן האש שלחתים מכאן כי אין לי מקום מנוחה ואיך אענה בדבר חמור בלי עיון בספרים ואפילו ספר טור עם בית יוסף איננו בידי, אך לגודל הפצרות מוכ"ז והדור דור עני, יש שיש לו יד בדברי הפוסקים ואינו רוצה להתיר דבר בלי בצע כסף ובשוחד ישפוטו, ויש שרוצה להתקרי חכים ואין לו יד בפוסקים, לכן אמרתי יהי מה אסורה נא ואראה אולי אוכל להמציא לה תרופה ובפרט שאני גוזר שלא יסמכו עלי לחוד עד שיצטרפו גדולי הדור [מסיים] ובתנאי כפול שיסכימו עמי שני גאוני ארץ, ונתתי עיני בכבוד מחותני הגאון המפורסם אב"ד דק"ק גלוגא רבתי שהוא לע"ע בק"ק בראד וכבוד הרב הגדול המפורסם אב"ד דק"ק סקאהל אם הם יסכימו אתי מה טוב ובאם לאו כל דברי בטלין כי כבר כתבתי שספרים שלי אינם כאן ואני כותב בחפזי שאפילו יום שלם לא רצה מוכ"ז להמתין, דברי אלה יום ב' ו' מנחם תקט"ו לפ"ק פה ק"ק יאמפאלי.

לז. לר' נתנאל.
לח. מארץ ישמעאל, עכ"ל הגביית בי"ד הנשלח מברבריאה הועתק מכתב ספרדי לכתב שלנו - תשובה, מדי עברי פה ק"ק זסלב הובא השאלה הנ"ל לפני.

לט. למחותני ר' בצלאל סג"ל.
מ. בלי שם.
מא.. ע"ד האשה העגונה בת הקצין ר' קלמן סוועטלי.
מב. האשה מרת חוה בת ר' אלי' האברין מקהלתנו, אחרי שהאשה עגונה הזאת היא מבנות עירי פה ק"ק פראג עלי מוטל לעיין בשריותא דידה בראשונה.
מג. לגברא רבה עורך מערכה, משנתו סדורה וערוכה, אשרי שלו ככה, מאלקיו ישא ברכה, כבוד אהובי ידידי הרב הגאול מעוז ומוגדל המופלא בתורה נחית לעומקא וסליק ומעלה הלכה ברורה, המושלם במעלות רב ומורה כ"ש כמוהר"ר ר' יעקב אב"ד ענדיגן במדינת שווייטץ.

מד. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
מה. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
מו. לש"ב ר' יצחק הכהן אב"ד לייפניק, [ראפאפארט] סיון תקל"ג.
מז. שנית לש"ב אהובי ר' יצחק הכהן פראג ז"ך אלול תרל"ג.
מח. לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג.
מט. שנית לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג טו"ב אייר תקל"ה.
נ. שלישית לר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג יו"ד סיון קהל"ת.
נא. למאיר ובא קרא שחר ראו כי בו ה' בחר, ר' מאיר ברבי אב"ד פרעשבורג, בטו"ב תמוז תקלב.
נב. ע"ד האשה בת ר' יחיאל טויסק מקהלתנו על מיתת אישה ר' ליב נייא הויז ב"ר דוד לאוויטץ, סוף דבר נלע"ד זו שאשה זו מותרת להנשא לעלמא ובלבד שיסכימו עמי שנים או שלשה מב"ד הגדול הרבנים ב"ד מו"ש.

נג. למחותני ר' אלעזר אב"ד רעכניץ בעל אור חדש.
נד. לר' יוסף אב"ד רויסטיץ.
נה. לר' יוסף אב"ד רויסטיץ.
נו. לתלמידי ר' יהושע, קבלתי מכתבך ונזכרתי עמדך לפני בק"ק יאמפלא והתמדתך בתורה והנאני שבאת עד הלום להיות מורה צדק לעדת ה', ומה שאתה מתרעם שכתבת אלי פעמים ומנעתי מלכתוב לך תשובה, אין זה דרכי לשום בר אורייו וקל וחומר לתלמידי אשר טפחתי ורביתי אבל מיום היותי במדינה זו לא ראיתי ממך אפילו אות אחת ואולי נאבדו כתביך בדרך וכעת הגיעני מכתבך.

נז. לש"ב ר' צבי הירש אב"ד האציפלאץ.
נח. לר' ליב אב"ד דגליל טאבור, ניסלא סמוך לפראג.
נט. בלי שם.
ס. לר' אהרן אב"ד האזין פוט תק"ל.
סא. נשאלתי מכבוד בן דודתי הרה"ג המפו' ר' הירץ אב"ד ווישניצא - תשובה.
סב. לר' מאיר אב"ד בענדין בצירוף בי"ד התורניים המופלגים, ד' אלול קהל"ת.
סג. ולהיות ששאלה כיו"ב באה במדינת פולין לפני חתני הרב הגאון המפורסם מוהר"ר יוסף נר"ו ושלח לידי דברי קדשו בזה, וזה לשון חתני הגאון אשר השיב לחכמי קהלה אחת שנחלקו בזה, אלה דברי חתני הגאון המפורסם החכם הכולל ר' יוסף.

סד. וזה אשר השבתי לחתני, הגאון המופלא שבדור, מאיר כאור המזרח וכאור המערב, מפורסם בתורה ויראה, חד בדרא, וכו' מוהר"ר יוסף עש"ז בתי ידית נפשי יצ"ו.

סה. מעשה באשה בק"ק פין הסמוך לק"ק ליסא וכו' ומחותני הגאון המפורסם ר' פייבש אב"ד ליסא האריך בתשובה מאד, וזה אשר השבתי אני על דברי מחותני הגאון.

סו. לר' שאול אב"ד פרנקפורט דאדר.

סז. בעסק סכסוכים שבין בעל לאשתו בעבור מקום הדירה, ע"ד הפסק דין הבא לידי הנגזר מאת כבוד מחותני הגאון אב"ד דק"ק אה"ו [ר' איציקל האמבורגער].
סח. לר' ישראל.
סט. ע"ד האשה בק"ק גידונג, [מסיים] אמנם הואיל ומעשה זה אירע אצלכם במדינת מעהרין לא בעינא להתיר עד שיורה גם כן מחותני הגאון מהור"ר ר"ג אב"ד דמדינה להתיר.

ע. להני תרי רבנים ר' אלעזר אב"ד רעכניץ בעל אור חדש, ואתו כבוד הרב ר' ליב אב"ד צעלם.
עא. ר' משה באנדי.
עב. שאלה שאולי אלי מחכמים אשכנזים קצה ארץ לועז, תשובה אשר השבתי לחכמים השואלים.

עג. שנית על הנ"ל, מחמד עיני וחמדת לבי בר פחתי ובריבי חכים עדיף מנביא ליש ולביא ה"ה כבוד אהובי ידיד נפשי וחביבי אהוב למטה ונחמה למעלה הרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות לו עשר ידות שושן סודות החכם השלם הכולל נ"י פ"ה ע"ה כבוד מוהר"ר ר' אברהם גרשון עם כל אשר לו שלום.

עד. לר' יצחק בכר דוד.

עה. מעשה באחד שגירש אשתו הראשונה ע"י שליח ובעל כרחה, וכו' והוריתי כיון שיש כאן עבירה חמורה לעבור על חרגמ"ה לגרש בע"כ א"כ אין שליח לדבר עבירה ובטל מעשה השליחות לגמרי וכו' וע"ז ערערו קצת ואמרו שלא אמרו אשלד"ע אלא שלא יתחייב המשלח אבל עיקר המעשה אינו בטל. וזה אשר השבתי להשיב על דבריהם.

עו. ואלה דברי מחותני הגאון אב"ד אה"ו, [ר' איציקל האמבורגער].

עז. וזה תשובתי - אתמול בא למראה עיני דברי מחותני הגאון אב"ד דק"ק אה"ו והעברתי עיני עליו וראיתי שכל דבריו לאהבת הניצוח ולא חש לכתוב אף דברים שאין בהם ממש וכו דבר זה אין הראוי להשיב וכו' ועוד מילי דכדיבי הוא וכו' דבר זה מביא לידי גיחוך וכו' אני תמה על אדם גדול כמוהו מי דחקו לעייל וכו' ואם יאמר הגאון מחותני נר"ו וכו' זה אינו וכו' ומאד אני תמה על מחותני הגאון וכי זו דרך החכמים לדחות דברי התוס' וכי יש בנו כח לחלוק על התוספות במקום שלא מצינו מן הקדמונים חולק עליהם, ואפילו בראיות גמורות אין בידינו לדחות דבריהם קל וחומר בסברות כאלו שעלה השועל ופרץ בהם וכו' תמה אני מאד וכי לא ידע וכו' ואין דרך החכמים להשיב על דברים בטילים כאלו הגע בעצמך וכו' ומה שהביא מחותני הגאון וכו' גם כן איני יודע מה הוא סח וכו' ומה שכתב עוד וזה לשונו וכו' והנה לולא מפני שיש אנשים הרבה הקוראים בדברי השואל והמשיב בלי עיון רק רואין אם המשיב משיב על כל פרט ופרט וכשרואים איזה פרט נפקד בדברי המשיב סוברים שלא מצא תשובה ותופסין דברי השואל עיקר ולכן אני מוכרח להשיב אבל אי לאו הכי מפני כבוד מחותני הגאון לא היה לי לחזור על דבר זה ולשנותו כי כבוד הרב הסתר דבר ולא ידעתי להולמו וכו' ואם אשתו תשמע אליו לדור עמו היא אשתו השניה גם היא תלבש קללה כמוהו ארורים וערירים יהיו וערירים ימותו והשומע לנו ישכון בטח וכו' והנה מחותני הגאון בפתח דבריו כתב האי פיסקא וכו' בשם המשנה למלך והנה יגעתי ולא מצאתי דבר זה במשנה למלך ואני הוא שהמצאתי סברא זו וכוונת מחותני בזה כאלו אין בכחי להמציא דבר זה מעצמי ונתלבשתי בטליתו של המשנה למלך, ואני אומר לא מחוכמתא יתירא דאית בי רק מן השמים האירו עיני להציל מאיסור אשת איש, אבל מחותני הראה בזה כמה גברה אצלו אהבת הניצוח להתכבד בקלון וכו' יותר מבקשת התכלית שהרי בקשת התכלית שלו לסתור סברא זו ויותר טוב היה לו לאומרה בשמי משא"כ עתה שתלה באילן גדול המשנה למלך לא יתקבלו דבריו כלל וה' יברך את עמו בשלום ואני לשלום כי אדבר רק לבקשת התכלית ולא יותר דברי אלה יום ה ח' כסליו תקכ"ו לפ"ק.

עח. ואלה דברי ר' צבי הירש אב"ד טישוויץ שהוא לע"ע אב"ד בראד [הגאון בעל תפארת צבי מזאמשט אב"ד אה"ו ושם מנו"כ] - תשובה, בנדון כזה נשאל כבוד מורינו ורבינו ריש גלותא וריש מתיבתא הרב הגאון מוהר"ר יחזקאל הלוי י"ץ אב"ד ור"מ דק"ק פראג יע"א אך גוף נדון השאלה לא ידעתי איך היתה ואשר יצא מפה קדוש הגאון הנ"ל גם כן לא ראיתי אך שמץ דבר ממנו נשמע והדברים הם ערבים לאוזן שומעת וכל איש אשר נתן לו ה' לב לדעת ערבים לאזנו מחליל ותופת וימתקו לפיו מדבש ונופת ואלי דבר יגונב כשמעי דבר חדש היוצא ללמד דעת ובינה אמרתי אסורה נא ואראה מראות יחזקאל כי נורא הוא ובנידון אשר נשאל מורי לא אדבר דבר כי מי יצא ומי יבוא אחר אשר כבר עשוהו [ומסיים] תורה היא וללמוד אני צריך וכו' ואני מכיר את מך ערכי ולא כתבתי רק להתלמד ולא להורות ח"ו וכו' והדבר הזה מסור לרבותי הגדולים אשר בארץ וכו' יורני ויבונני כדת מה לעשות, דברי הכותב יום ג' כ"ג אדר ויהי כעלו"ת [תקכו] לפ"ק פ"ק ברעסלא נאם צבי הירש בה"ה מ' בנימין בישקא יצ"ו אב"ד דק"ק טישוויץ.

עט. וזאת התשובה שכתבתי להרה"ג המאה"ג הנ"ל [ר' צבי הירש בושקא מזאמשט אב"ד בראד] דבריו הנעימים קבלתי קודם חג הפסח ולפי שראיתי דבריו נאמרו בחכמה ופלפול אמרתי לא אשנה פרק זה עראי ביומי דטרידנא רק יהי' חתום באוצרותי עד אשר אפנה וידוע למעלתו רוב הטרדות אשר בימים ההם על כל מרא דאתרא וביחוד עיר גדולה לאלקים כמו קהלתנו וכו' [מסיים] כל זה כתבתי בחפזי בלי עיון בספר אמנם קונטרס שלו באריכות אקח מועד אני מישרים אשפוט לכל פרט ופרט ובזה השלום דברי הטרוד הק' יחזקאל לנדא.

פ. ואלה דברי שנית להרב המאה"ג ר' הירש הנ"ל בזה הלשון, אחרי דרישת שלומו הטוב הנה כבר הבטחתיו לעיין בקונטרסו כצאתי מן העיר בהיותי פנוי מטרדות התלמידים וטרדות הצבות בהיותי עוסק ברפואות אז אשנה פרקו נאה והנה נזדמן שבימים הללו בהיותי חוץ לעיר בא לגבולנו משולח ספרדי אדם הגדול בתורה ליש ולביא מיום היותי והיו לפני כמה משולחים מארץ הקדושה עדיין לא הוה דכוותיה, וכאשר באתי בשבת לעיר היה אצלי והקשה לי איזה דבר הצ"ע בכ"מ ובמוצאי שבת שלחתי לו נייר קטן עם תשובה ויצאתי מן העיר ובין כך כל משך הימים לא פסקו השלוחים ממנו אלי וממני אליו בפלפול רב ועצום ולא היה אפשר לדחותו לזמן אחר כי היה מזומן לדרכו. [מסיים] את כל זה ראיתי ונתתי אל לבי להשתעשע בדבריו בחפזי לאפס הפנאי ולדחות הזמן עוד לא רציתי כי כבר הבטחתי להשיב בימים האלו ומה גם שאחר חג השבועות התלמידים יבואו בוקר ובין הערביים לשמוע קביעתם ונא אל ירע על שלא עיינתי בכל דבריו ועוד חזון למועד ובקשתי שיראה להשיג התשובה אשר כתבתי למחותני הגאון אב"ד דק"ק ליסא בזה ובה ימצא כמה הוכחות שאין חילוק בין שוגג למזיד וגם שגם באיסור דרבנן אין שלד"ע וגם הוכחה שגוף המעשה בטל אקוה שימצא בו נחת גדול ובזה שלום דברי אוהבו נאמנו יחזקאל סג"ל לנדא.

פא. ואלה דברי המאה"ג ר' צבי הירש הנ"ל שנית, לאדוני מורי ורבי הרב המאור הגדול ר' יחזקאל סג"ל לנדא.

פב. למחותני ר' צבי הירש [ ר' צבי הירש בושקא אב"ד בראד הנ"ל] ראיתי קונטרסו השני ורוצה לעשות סניגוריא לדבריו הראשונים אבל אין הדברים נכונים, ויען אני אינני בעל מלאכה אחת וטרדת התלמידים עלי ושאר טירדות ואינני ברשות עצמי לכן הנני בורח מן האריכות וכו' ואני אומר אולי בחלום ראה דבר זה וכו' דאילו בהקיץ ואפילו מתנמנם לא היה רואה דבר זה וכו' .

פג. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
פד. לר' צבי הירש אב"ד ווערישנא.
פה. לבאר דין.
פו. נשאלתי מר' נתן ירושלמי מקהלתנו שנתקבל עתה לרב ומו"ץ בק"ק אוטיץ והגליל.
פז. להנהו ארבעה תלמידיי הרבנים המופלגים, ר' אברהם סג"ל, ר' אברהם זבארוב, ר' אברהם בר"ש, ר' וואלף.
פח. שנית על דבר הגט הנ"ל.
פט. לש"ב מחותני הרב הגדול המופלא עושה פלא ר' שמחה.
צ. לר' אהרן הלוי בהאזין פוט.
צא. בלי שם.
צב. לר' בער מטריבטש.
צג. לר' ישראל מו"ץ באנהארט.
צד. להיות שהרב הגדול ר' זלמן עמריך חד מבית דיני רוצה לחדש דבר במנהג החליצה אשר מעולם מנהגי ישראל וכו'.
צה. לר' יוסף קראטאשין.

אלו הנזכרים במהדורה קמא חלק חושן משפט

ל"ט סימנים
א. לר' יהודה ליב ראשוויץ.
ב. בלי שם.
ג. לר' מנחם נאווארי לווירונא.
ד. לר' אייזק אב"ד שטאמפי.
ה. לר' אייזק אב"ד שטאמפי.
ו. לר' ליב קוניץ.
ז. חצי תמוז תק"ה יאמפאלא, עובדא הוה בקהלתנו דשכיב המנוח מוהר"ר ליב סג"ל .
ח. למחותני ר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
ט. לר' ליב קוניץ.
י. מבנו ר' שמואל לאביו הגאון המחבר הנודע ביהודה.
יא. תשובה לבנו ר' שמואל.
יב. להדיינים יושבי על מדין בק"ק קעלין.
יג. ע"ד הדו"ד שבין הקצינה מרת רייציל אלמנת המנוח הראש הר"ר ענזיל עלפויגין ובין יורשי האשה מרת מירל אלמנת המנוח מוהר"ר שמעון ייטליש.
יד. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
טו. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
טז. לר' אלעזר אב"ד רעכניץ האור חדש.
יז. לש"ב ר' צבי הירש סג"ל.
יח. לר' יודא אויש.
יט. בלי שם.
כ. נשאלתי מכבוד האלוף התורני המופלא הקצין מו"ה יאקב איגר מק"ק באמבורג, פה פראג יום ב' י"ט אדר ראשון תקכ"א.
כא. לר' דוד כהן.
כב. לש"ב ר' יצחק נשיא הלוים אב"ד פ"ב.
כג. ארי נעשה שואל והוא חכם כיקותיאל ובו יברך ישראל וכו' מחותני, ופניו כפני חמה וכו ר' ליב איגר בהלברשטאט.
כד. בלי שם.
כה. מחתני הגאון ר' יוסף אב"ד יאברוב.
כו. תשובה על זה השאלה לחתני הגאון ר' יוסף, גיסלא סמוך לפראג כ"א אייר תקל"ד, לחתני, חקוק במורשי לבבי, כל דבריו לאמיתה של תורה מכוונים, אב לחכמים ולנבונים, וכו', ואחר חצי היום יצאתי לכאן כדרכי בכל השנים לעסוק ברפואות בימים הללו עד חג השבועות הבע"ל והנני בכפר וכותב לך תשובה ולכן אל תתמה אם תמצא איזה מקום לתפוס כי הספרים אינם עמי. [ומסיים] אם אין דעתך מסכים הנני מבטל דעתי.

כז. שנית מחתני הרב הנ"ל ר' יוסף .
כח. תשובה, רב יוסף סיני ועוקר הרים ועושן צרורות כקימחא טחינא דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא פלפולו עצום וסברתו נכונה, עיניו כיונים על אפיקי הש"ס והפוסקים, אין דבר סתום לפניו דלא שלט בו עינא, ה"ה כבוד אהובי חתני ידידי וחביבי כנפשי כבודי ומרים ראשי הרב המאור הגדול הגאון החריף ובקי המפורסם בעוצם בינתו ובקיאותו ובחוץ תרונה חכמתו נ"י פ"ה ע"ה כ"ש מוהר"ר יוסף נ"י והוא אור בהיר [באמצע] דע אהובי חתני כי בעת שכתבתי לך התשובה ידי מרתתן וכולא גופי מרתת ממתנייתא דילך כי ידעתי כל סתום לא עממוך וכביר תמצא ידיך חורין וסדקין לבדוק אחר סברתי אם יש לה פרכה בדברי הראשונים כי כל דברי הראשונים לפניך כשולחן ערוך ומצורף לזה עוצם בינתך ודעתך הרחבה כבן עזאי בשוקי טבריא, ואמנם אהובי חתני אחרי שראיתי שהסברא מצד עצמה סברא ישרה ונכונה ונראיתי אמיתית לא זנחתיה.

כט. לר' יצחק אב"ד העלישויא.
ל. ע"ד הסכסוכים שבין הקצין המפורסם ר' וואלך וו"ה ממינכן ובין יורשי המנוח ר' זלמן קליף מפיורדא.
לא. ויען יחזקאל ויאמר.
לב. לר' פישל אב"ד ביאה.
לג. לר' ליב המבורגר אב"ד צילם.
לד. לר' ליב מדרעזין.
לה. לר' יהודה ליב קוניץ.
לו. נתתי לבי לעיין.
לז. לאב"ד האזין פוט.
לח. למחוני ואלוף נעורי ר' קאשמן.
לט. שאלה מהאלוף והתורני ר' זוסמאן גלוגא - תשובה.


ואלו הנזכרים במהדורה תנינא


בסך הכל יש תקע"ט סימנים

אלו הנזכרים במהדורה תנינא חלק אורח חיים

קמ"א סימנים
א. ר' ליזר קרפליש.
ב. ר' יוזל מו"ץ בק' ש"ה.
ג. מבנו ר' שמואל לר' מיכאל בכרך.
ד. לתלמידו ר' אהרן אויש.
ה. לר' אייזק.
ו. לאהובי ר' שמואל.
ז. מבנו ר' שמואל לר' זעליג מאן רב בליפחוויץ.
ח. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
ט. לר' דוד טויסק אחד מיוחד מתושבי קהלתינו (פראג).
י. לר' ליב בומסלא.
יא. מעשה אירע בביהכ"נ של בחורים (בפראג).
יב. לר' יאקב אב"ד בודעשפיץ.
יג. להמו"ץ בק"ק אוב בשלעזיא.
יד. להמדפיסים דקהלתינו.
טו. ש"ב צבי יהושע סג"ל שמחני כי נתקבל למזל טוב בק"ק טריביטש.
טז. דלא חזינא ודלא ידענא מנשה.
יז. מבנו ר' שמואל לק' שערעטיץ לר' אפרים.
יח. לטראיעסט לר' אשר שנת תקמ"ח.
יט. לר' סענדר אב"ד סערדהל.
כ. לר' ישעי' ברלין.
כא. תלמידי ר' דוד בטוטשאפ.
כב. ר' דוד כהן אב"ד טרענטשין.
כג. לר' בער.
כד. לר' יוסף קראטשין.
כה. לר' וואלף סג"ל באסקוויץ.
כו. להדיינים דק' אובן ישן.
כז. לתלמידו ר' ראובן ראקניץ אב"ד וועסברין.
כח. לאובן ישן להזקן ר' אלחנן.
כט. להקצינים גבירים ר' ישראל ור' משה ק"פ.
ל. להשר הטפסר ר' ליב כהן.
לא. לר' ישעי' בערלין.
לב. לזוגי דרבנן ר' שמואל ור' זלמן.
לג. להקצין ר' ישראל קעניגסבערג (כנרה מפראג).
לד. לר' לוי אב"ד טריטש.
לה. לר' ישעי' בערלין.
לו. לר' אשר לעמל סג"ל אב"ד אייזענשטאט.
לז. לתלמידו ר' דוד אב"ד יעמניץ.
לח. לתלמידו ר' מרדכי אב"ד לייפן.
לט. לר' יאקב אב"ד בודעשפיץ.
מ. לתלמידו ר' ישראל אב"ד פלאטא.
מא. לתלמידו ר' אהרן אויש.
מב. לרויסטיץ לתלמידו ר' וואלף.
מג. לר' יוזל.
מד. להישיש ר' הירש קראקא מו"ץ דק"ק נ"ש.
מה. לק"ק בישא לר' יוסף דוד.
מו. לתלמידו ר' ראובן ראקניץ.
מז. להאור חדש.
מח. לר' ניסן מקעלין.
מט. לתלמידו ר' וואלף.
נ. לר' טובי' מו"ץ דק"ק פאריטשין.
נא. להאור חדש.
נב. לר' נתנאל מו"ץ מארשינא.
נג. לר' ליזר קרפלס כעת אב"ד ליבנא.
נד. לר' יוסף דוד.
נה. מבנו ר' יעקבקא מבראד לאחיו ר' שמואל.
נו. מבנו ר' שמואל לאחיו ר' יעקבקא.
נז. מבנו ר' שמואל לר' דוד קיצע.
נח. לר' ארי פייבל כ"ץ מבלאוויץ.
נט. למחו' האור חדש.
ס. לר' וואלף באסקאוויץ כותב לו מסדר לימוד התלמידים.
סא. עוד לר' וואלף באסקאוויץ.
סב. לתלמידו ר' וואלף ווירטהיים.
סג. להאור חדש.
סד. להאור חדש.
סה. לתלמידו ר' בצלאל .
סו. ש"ב מחותני ר' בענדיט סג"ל.
סז. לבן דודו ר' יוסף אב"ד עיר חדש.
סח. לר' ישעי' בערלין.
סט. לר' ישעי' בערלין.
ע. לתלמידו ר' דוד.
עא. למדינת הגר לר' ליזר לונדון.
עב. ש"ב לר' צבי הירש אב"ד גלוגא הוא הגאון המפורסם בעל תפארת צבי לפנים אב"ד בראד.
עג. לתלמידו ר' וואלף טריטש.
עד. לר' בער אפענהיים.
עה. לר' בער אפענהיים הנ"ל.
עו. לר' בער אפענהיים הנ"ל.
עז. לתלמידו ר' זלמן.
עח. לתלמידו הותיק ר' אברהם.
עט. לר' בער.
פ. לר' ליב מדרעזן.
פא. להזקן ר' שלמה הארשיץ.
פב. להאור חדש.
פג. לתלמידו ר' דוד קיצע.
פד. לר' צבי הירש מו"ץ הומפלאץ מזכיר ר' יוסף קראטשין אפריון נמטי' עיי"ש.
פה. לר' דוד טויסק מחשובי קהלתינו.
פו. לר' ליב איגר אב"ד האלבערשטאט.
פז. לר' ישעי' בערלין.
פח. לר' ישעי' בערלין.
פט. לתלמידו ר' דוד.
צ. לר' יהודא ליב.
צא. דרוש מבנו ר' שמואל.
צב. לתלמידו ר' דוד.
צג. לבן דודו ר' יוסף אב"ד עיר חדש ט"ו כסלו תק"ם.
צד. לר' ישעי' בערלין לק"ק ברעסלא מניסלא סמוך לפראג כ"ד אייר תקל"ט.
צה. לתלמידו ר' ליב ח"י אייר תקמ"ז.
צו. לידיד עליון קדוש יאמר לו לר' ישעי' בערלין טו"ב אדר שני תקמ"ח.
צז. לר' לוי אב"ד טריטש ר"ח טבת תק"ן.
צח. לר' מרדכי בער יאנקוי.
צט. לר' לעמל אב"ד אייזענשטאט ז"ך ירח אדר שני תקל"ז.
ק. עוד לר' לעמל אב"ד אייזנשטאט הנ"ל.
קא. ש"ב נכד דוד זקיני ר' שאול אב"ד אמשטרדם.
קב. לר' ישעי' בערלין.
קג. לצילך לתלמידו ר' איצק צעדיק.
קד. לר' אברהם כהן .
קה. לר' ישעי' בערלין.
קו. ש"ב ר' גבריאל ראב"ד ברעסלוי.
קז. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קח. מבנו ר' שמואל לר' ליב פישלס.
קט. לבי"ד דק' טריטש.
קי. לר' ניסן מקעלין.
קיא. לר' שמואל.
קיב. מבנו ר' שמואל לר' משה פישער בן ר' מאיר פישלש כשהי' בחור.
קיג. לר' ישעי' בערלין.
קיד. לתלמידו ר' דוד קיצע.
קטו. מבנו ר' שמואל לק' אובן ישן לר' חיים קיצע .
קטז. מבנו ר' שמואל לר' אשר אב"ד וואלרשטיין.
קיז. לתלמידו ר' וואלף ווירטהיים.
קיח. מבנו ר' שמואל לר' איסרל ליסא - על זה חזר והשיב הרב מו"ה איסרל ליסא יום עש"ק ח' אב תקנ"ט - וזה דבר התשובה טוביינא דחכימא מרגניתא דלית ביה טימא ה"ה אהובי ידידי הרב המופלא מו"ה איסרל, הק' שמואל סג"ל לנדא.

קיט. שלישית על ענין הנ"ל, תשובה שלום תליתאי לאהובי ידידי הרב המופלא החריף ובקי כש"ת מו"ה איסרל.
קכ. להאור חדש.
קכא. לטוטשאפ לתלמידו ר' דוד קיצע.
קכב. לש"ב ר' גבריאל ראב"ד ברעסלא.
קכג. להזקן ר' ליב.
קכד. לר' ישעי' בערלין.
קכה. לר' ישעי' בערלין.
קכו. לר' ישעי' בערלין.
קכז. לר' חיים.
קכח. מבנו ר' שמואל לר' יוזל שוויאוי.
קכט. לתלמידו ר' דוד.
קל. לר' ארי' ליב אב"ד צילך.
קלא. לר' ישעי' בערלין.
קלב. לתלמידו ר' ראובן.
קלג. שאלה מן ר' יעקב דיקורני משולח מעה"ק ירושלים.
קלד. חי' סוגיא מבנו ר' שמואל.
קלה. מבנו ר' יעקבקא בסוגי' הנ"ל לאחיו ר' שמואל.
קלו. מבנו ר' שמואל לאחיו ר' יעקבקא.
קלז. לר' הירץ אב"ד איידליץ.
קלח. לר' ישעי' בערלין.
קלט. להגאון ר' ישעי' בערלין הנ"ל.
קמ. מבנו ר' שמואל אל ר' מאיר גלוגא ממופלגי קהלתינו (פראג).
קמא. לר' יוזל.


אלו הנזכרים במהדורה תנינא חלק יורה דעה

רט"ו סימנים
א. לר' פרידמאן.
ב. להאור חדש.
ג. לר' ליזר.
ד. מבנו ר' שמואל לר' חיים קיצע לק"ק אובן.
ה. לר' יצחק אב"ד פעטשע.
ו. לתלמידו ר' חיים.
ז. מבנו ר' שמואל לר' דוד אב"ד קו"ו.
ח. לר' זלמן אובן.
ט. לבנו ר' יעקבקא בק' בראד.
י. לר' גומפריכט אפנהיים.
יא. לר' ישעי' בערלין.
יב. נכד דודי ר' אביגדור.
יג. לתלמידו ר' מרדכי בער יעניקויא.
יד. להאור חדש.
טו. לתלמידו ר' אברהם ליבשיץ (כעת אב"ד נייאהויז).
טז. לתלמידו ר' דוד קיצע.
יז. לר' זלמן אב"ד ליפחוויץ.
יח. לר' מענדל ועוד תשובה מבנו ר' שמואל לר' וואלף טריטש בענין הנ"ל.
יט. לר' יאקב אב"ד קעלין.
כ. לר' ליזר מקראקא.
כא. לר' משה בווייגרשהיים.
כב. לר' יהודה שוחט דק' מאדי.
כג. לר' יעקב.
כד. לר' טעבלי הכהן אב"ד לונדון.
כה. לתלמידו ר' אברהם.
כו. לתלמידו ר' וואלף.
כז. לתלמידו ר' וואלף בטריטש.
כח. לר' צבי הירש סג"ל אב"ד טו"ו.
כט. מבנו ר' שמואל לר' יצחק אב"ד פאקש.
ל. מבנו ר' שמואל לר' יצחק אב"ד פאקש הנ"ל.
לא. לר' יצחק אב"ד פאקש הנ"ל.
לב. להאור חדש.
לג. להאור חדש.
לד. להאור חדש.
לה. להאור חדש.
לו. לר' דניאל.
לז. מבנו ר' שמואל בסוגי'.
לח. לר' משה טובי'.
לט. לר' ישעי' בערלין.
מ. לר' זלמן אובן.
מא. לתלמידו ר' דוד קיצע אב"ד יעמניץ.
מב. לר' ליזר.
מג. לר' מיכאל.
מד. לתלמידו ר' דוד.
מה. לר' וואלף באסקאוויץ.
מו. לתלמידו ר' דוד קיצע.
מז. לתלמידו ר' דוד קיצע הנ"ל.
מח. מבנו ר' שמואל לר' הירש גונדלפינגר.
מט. לר' יוזל מו"ץ ש"ה .
נ. לר' אברהם מו"ץ טשקין.
נא. לר' זלמן טריטש.
נב. לר' זלמן אובן.
נג. לש"ב ר' בער אפענהיים.
נד. מבנו ר' יעקבקא מבראד לאחיו ר' שמואל לפראג.
נה. מבנו ר' שמואל לאחיו ר' יעקבקא.
נו. לר' יצחק סג"ל רב ומו"ץ ביאנקויא.
נז. לר 'יאקב אב"ד דרעזניץ.
נח. לר' אהרן מוסמך ובעל הוראה.
נט. להאור חדש.
ס. לש"ב ר' אלעזר אב"ד פילץ (כעת אב"ד טריטש) שמן רוקח.
סא. לר' דניאל.
סב. לר' צבי הירש סג"ל.
סג. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
סד. לש"ב ר' בער אופנהיים.
סה. לתלמידו ר' אברהם .
סו. לר' הירש אב"ד סאנטאף.
סז. ללאקינבאך במדינת הגר.
סח. לר' מנחם צבי אב"ד סנגרהוט.

סט. לר' פלוני אב"ד פלוני (עיר קרובה לפרעשבורג והורה שלא כהמהר"ם ברבי ושלח אל הנו"ב וכיזב בכתבו ולא אמר מי שעומד כנגדו והסכים עמו הנו"ב, וטען המהר"ם ברבי על זה כי הוא בגבולו ולא לו להשיב וגם אמר המציאות, ודעתו וע"ז ענה הנו"ב שהתגנב השואל מבלי לאמר מי הוא מנגדו וגם אינו בקי בתחום עיירות לידע שזה בגבולו ומנהגו להשיב לכל שואל אפי' לפחות שבפחותים).

ע. לר' מאיר אב"ד פרעשבורג בדבר תשובה הקודמת.
עא. לר' דוד.
עב. לתלמידו ר' ראובן ראקניץ.
עג. לר' וואלף באכלוי.
עד. מבנו ר' שמואל לש"ב ר' שמואל שמעלקי אב"ד בומסלי.
עה. לר' ליב פישלס.
עו. לר' יאקב אב"ד קעלין.
עז. לזקן ר' שלמה הארשיץ.
עח. לר' ישעי' בערלין.
עט. לר' ישעי' בערלין.
פ. לק' אובן ישן לר' וואלף באסקוויץ.
פא. מבנו ר' שמואל לר' ליב אהך אב"ד העכינגען והגליל ור"י בביהמ"ד קול יעקב אשר יסד הנגיד שר ויועץ ר' יעקב קוילע.
פב. לתלמידו ר' וואלף טריטש.
פג. לר' דוד טעבלי הכהן אב"ד ור"ם דק"ק לונדן.
פד. לתלמידו ר' דוד קיצע.
פה. לתלמידו ר' וואלף ווירטהיים.
פו. לר' זנוויל איגרשום דיין ומו"ץ דק"ק הארקה.
פז. שאלה מר' צבי הירש מו"ץ האמפלאץ.
פח. לתלמידו הותיק ר' שמואל מו"ץ דק"ק נ"ש.
פט. מבנו ר' שמואל לק' שעריטיץ לר' אפרים אבליס.
צ. לר' מרדכי.
צא. לר' הירש מו"ץ האמפלאץ.
צב. לר' סענדר אב"ד פריידנטאהל.
צג. לתלמידו ר' אברהם וחד דעמיה ר' מאיר.
צד. לש"ב ליב סג"ל טכארש.
צה. להאור חדש.
צו. לתלמידו ר' גרשון משבחו על שנתחבר עם חכמי בקלויז דבראד, וראה מה שכותב אודות ר' וואלף אלעסקר בעמח"ס חי' ר' זאב הלוי או חי' הרז"ה.
צז. לר' אלעזר אב"ד פילץ כעת אב"ד טריטש בעל שמן רוקח.

צח. לר' פייבל כ"ץ מבלאוויץ.
צט. להאור חדש.
ק. בלי שם מאשה א' מק' טעפליץ.
קא. למחותני ר' וואלף אב"ד לייפניק [ראפאפארט].
קב. למחותני ר' וואלף אב"ד לייפניק הנ"ל.
קג. לר' געץ לווין.
קד. לר' יוסף אב"ד ברעסלא.
קה. לר' ליב איגר מהלברשטאט.
קו. לר' אלחנן חד מדיינא דק' אובן ישן.
קז. לר' וואלף סג"ל.
קח. לר' וואלף הנ"ל.
קט. לתלמידו ר' שמואל כ"ץ מו"ץ שוויאוי.
קי. לתלמידו ר' שמואל כ"ץ הנ"ל.
קיא. לתלמידו ר' דוד.
קיב. לר' אהרן אויש.
קיג. להאור חדש.
קיד. למחו' ר' וואלף אב"ד לייפניק.
קטו. בלי שם .
קטז. לר' מהר"ם אב"ד פ"ב (גם כאן כמו למעלה היה שא' חלק על הגאון ר' מאיר ברבי ושלח להנו"ב בשינוי ולא גילה מי הוא שכנגדו וכותב הנו"ב להמהר"ם "ועכ"פ השואל הזה ניכר דחוצפה יתירא אית לי' שבא לחלוק על גדול הדור כמותו ואם רצון מעלתו מסכים אכתוב עליו בגזירת עירין שיבוא במקלו ובתרמילו לקהלתו ולבקש מחילה ממנו").

קיז. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קיח. לתלמידו ר' דוד.
קיט. לתלמידו ר' דוד אב"ד יעמניץ.
קכ. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קכא. לר' שלמה.
קכב. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קכג. לר' ישעי' בערלין.
קכד. לר' ישעי' בערלין.
קכה. לר' ליב איגר מהלברשטאט.
קכו. לר' ליב איגר מהלברשטאט.
קכז. לתלמידו ר' דוד קיצע.
קכח. לר' דוד טויסק אחד מיוחד ממופלגי קהלתינו.
קכט. לתלמידו ר' אברהם.
קל. לר' ליב אב"ד העלישוי.
קלא. לתלמידו ר' ליב.
קלב. לתלמידו ר' דוד קיצע.
קלג. לתלמידו ר' דוד קיצע.
קלד. לתלמידו ר' דוד.
קלה. לתלמידו ר' מרדכי אב"ד לייפין.
קלו. לר' ליב אב"ד לאשיץ.
קלז. לר' מנדל אב"ד דגליל טאבר.
קלח. לר' יהודא ליב סג"ל מו"ץ דק' מאקאוו.
קלט. לר' מענדל אב"ד טוטשאפף וגליל טאבור.
קמ. לר' מענדל אב"ד טוטשאף הנ"ל.
קמא. לר' וואלף באסקעוויץ.
קמב. לר' בער טויסק.
קמג. לתלמידו ר' וואלף מטריטש.
קמד. לר' ישעי' בערלין.
קמה. לר' יאקב אב"ד בודשפיץ.
קמו. לחתנו ר' יוסף.
קמז. מבנו ר' שמואל לר' חיים דייטשמאן אב"ד הארשיטץ.
קמח. מבנו ר' שמואל לר' אהרן אב"ד מעזריטש.
קמט. לר' צבי הירש פ"ב לק' באסקוויץ.
קנ. לר' ליב אב"ד צעהלעם.
קנא. לר' ישעי' בערלין.
קנב. לר' ישעי' בערלין.
קנג. לר' ישעי' בערלין.
קנד. לתלמידו ר' אברהם ליבשיץ.
קנה. למחותני ר' ליב .
קנו. מסכים לפסקו של הגאון המהר"ם ברבי ומכבדו בדבריו מאד.
קנז. לתלמידו ר' בער פערלש.
קנח. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קנט. לר' יוזל מו"ץ ש"ה.
קס. לר' ישעי' בערלין.
קסא. לר' ישעי' בערלין.
קסב. לר' משה.
קסג. לר' ישעי' בערלין.
קסד. לר' יוזל.
קסה. לר' גומפרך .
קסו. לר' נתנאל.
קסז. לתלמידו ר' דוד.
קסח. לר' פינחס.
קסט. לר' גימפל דיין מדינה בק"ק ניקלשפורג.
קע. ללאקענבאך במדינת הגר.
קעא. לר' זלמן.
קעב. לתלמידו ר' ראובן.
קעג. לר' יוזל.
קעד. לר' ניסן מק' קעלין.
קעה. לתלמידו ר' מאיר ש"ק מו"ץ בק' וואדייאן.
קעו. לר' חיים.
קעז. לר' נתנאל מו"ץ מארשינא.
קעח. לר' יוזל.
קעט. מבנו ר' שמואל לר' יוזל הנ"ל.
קפ. לר' נתנאל.
קפא. מבנו ר' שמואל לר' חיים.
קפב. לתלמידו ר' וואלף אב"ד מיזלאף.
קפג. לר' יוזל.
קפד. לתלמידו ר' ישראל אב"ד פלאטא.
קפה. לר' ישעי'.
קפו. שאלה מש"ב ר' צבי הירש אב"ד ור"ם דק"ק בראד.
קפז. לר' זוסמאן גלוגא.
קפח. מבנו ר' שמואל נשאל מא' מתושבי קהלת פראג.
קפט. לר' יצחק הכהן אב"ד ור"ם דק"ק בון והמדינה.
קצ. לר' ישעי'.
קצא. לר' נתנאל מו"צ בהאסטון.
קצב. לר' נתנאל הנ"ל.
קצג. לר' טובי' רב דק' פאהריטשין.
קצד. לר' ישעי'.
קצה. מבנו ר' שמואל לבנו ר' משה .
קצו. מנכד המחבר ר' משה בן ר' שמואל מה שהשיב על דברי אביו הנ"ל.
קצז. מבנו ר' שמואל לבנו ר' משה שנית.
קצח. לר' אברהם נאווין.
קצט. לר' ליזר ברעזניץ.
ר. לר' שמואל חד מבי דינא רבא דק"ק מנהיים.
רא. לר' ישעי'.
רב. מבנו ר' שמואל לר' זרח איידליץ.
רג. לתלמידו ר' חיים.
רד. מבנו ר' שמואל לר' ליב אב"ד העכינגען והמדינות ור"י ור"ם בבית המדרש קול יעקב.
רה. לר' ישעי'.
רו. לר' ישעי'.
רז. לר' שמואל חד מבי"ד דק' מנהיים.
רח. מבנו ר' שמואל לר' חיים דייטשמאן אב"ד הארשיץ והגליל.
רט. לר' יוזל.
רי. למחותנו ר' ליב פישלס.
ריא. לר' יוסף אב"ד רויזניץ והגליל.
ריב. מבנו ר' שמואל לש"ב ר' מאיר גלוגא ממופלגי קהלתינו.
ריג. לר' טעבלי הכהן אב"ד לונדון.
ריד. לר' גבריאל רב"ד ברעסלי .
רטו. מבנו ר' שמואל למחותנו ר' דוד טויסק אבן יקרה מקהלתינו.


אלו הנזכרים במהדורה תנינא חלק אבן העזר

קסא סימנים
א) להאור חדש.
ב) מבנו ר' שמואל לש"ב ר' מאיר גלוגא.
ג) לתלמידי ר' וואלף.
ד) לתלמידי ר' ראובן.
ה) לתלמידי ר' ראובן.
ו) לר' טובי' אב"ד באהריטשין.
ז) לתלמידי ר' שמואל הכהן.
ח) לר' הירש אב"ד סאנטאב במדינת הגר.
ט) לר' צבי הירש אב"ד קיצע.
י) לר' בער.
יא) לש"ב ר' טעבל אב"ד ור"ם דק"ק ליסא.
יב) לר' יעקב למדינת עלזוס.
יג) לתלמידי ר' דוד.
יד) להאור חדש.
טו) להאור חדש.
טז) לתלמידי ר' משה.
יז) להאור חדש.
יח) לר' פלוני.
יט) למחותני ר' מענדל אב"ד ור"ק דק"ק ליסקא.
כ) לש"ב נד"ז ר' (שמואל) שמעלקא ליב.
כא) לר' ליזר קרפלש (כעת אב"ד ליבנא וגליל קוירשים).
כב) לר' פ' מגיסלא כ"ו אייר תקל"ז (ולהיותי עתה בן כפר כדרכי תמיד בעת הזאת לצאת חוץ לעיר לעסוק ברפואות.
כג) לר' משה מק' בראד.
כד) לר' קופמן.
כה) לש"ב ר' בנימין וואלף הכהן ראפאפארט.
כו) לר' יוסף מיכל אב"ד פאקש בצירוף הדיינים.
כז) לר' יעקב אב"ד נאנסי ומדינת לוטרינגען.
כח) לר' ליזר ברעזניץ
כט) לר' ליזר ברעזניץ
ל) לר' אפרים
לא) לש"ב ר' מנחם מענדל.
לב) לר' שמואל דיין במאנהיים.
לג) לתלמידי ר' מיכל אויסטרליץ.
לד) לר' אהרן ליב אב"ד צי"ל.
לה) לר' מענדל חד מבי דינא רבא בק"ק בראד.
לו) לר' אהרן אויש.
לז) מבנו ר' שמואל לר' שמואל אולמא אב"ד הוכין עמס.
לח) לר' דוד אב"ד יעמניץ.
לט) לר' יוזל.
מ) על שאלת ר' יוסף קראטאשין.
מא) לר' שמואל האלי דיין דק' מאנהיים.
מב) מבנו ר' שמואל לר' פ'.
מג) לר' יוסף דוד בק' בישא.
מד) לר' יוסף אב"ד ברעסלא.
מה) לר' שמואל דיין מאנהיים.
מו) לר' יוחנן אב"ד טעמשוואר.
מז) לחתנו ר' יוסף.
מח) לאור חדש.
מט) לחתנו ר' יוסף.
נ) לתלמידו ר' שמואל קאסטווהארי.
נא) מבנו ר' שמואל לר' ליב אב"ד העכינגען.
נב) לכבוד גדולי הדור אלופיי ומיודעיי גאוני ק"ק וכבוד מאורי אור גדולי ישראל מרביצי התורה בקלויז דק"ק פלוני יע"א בהתשובה הרב מו"ה יוסף חיים ערך מערכה להתירה וגם היה לפני דברי הרב מוהר"ר פייבש י"ץ לאיסור.

נג) תשובה מבנו ר' יעקבקא בענין הנ"ל.

נד) בבוא תשובה ממופלגי התורה וראש המדברים בזה הוא בני הרב הגדול מו"ה יעקבקא סג"ל וגם הני זוגי דרבנן ש"ב הרבני המופלג מו"ה שמואל בהגאון אב"ד דק"ק זבארוש ובן דודו הרבני המופלג מו"ה זלמן, וגם כבוד הגאון מו"ה סענדר אבד"ק זבארוש בעצמו וכבוד הרב הגדול מו"ה יוסף חיים קמו כי כסלי לאוגיא להקיפני חבילות תשובות ואמרתי להשיב הנלע"ד, סוף התשובה ועל דבר מנהגי מדינת פולין בנישואי הבנים קודם שנעשו בר מצוה בימי נעוריי היה זה מנהג פשוט שבשנת י"ג עשו נישואים ומעולם לא שמענו שלאחר החתונה יקדש שנית או יעשו שום רושם לקידושין חדשים ואחי הגדול הרב הגדול מו"ה יוסף ז"ל היה חתונתו עם בת הגאון אבד"ק אוסטרהא בחודש שבט חצי חודש והוא נעשה בר מצוה אח"כ כ"ב אדר והגאון מו"ה יוקל עשה חתונת בנו גיסי הגאון מוהר"ר מניס ז"ל ג"כ קודם הב"מ ומעולם לא עלה על לב לקדש שנית הכי ח"ו כל אלה שגו והיו כל ימיהם עם נשותיהם בלי חופה וקידושין א"ו שכיון שעל מנת כן נשאום להשאר עמהם כל ימיהם הרי הוא כאילו פירשו שיחולו משיגדיל ומה שנתחדש המנהג בימיכם לקדש שנית לפי אומדן דעתי לפי שזה איזה שנים שהיה שם רעש שלא יהיה חירות לעשות נישואין והכניסו לחופה קטנים ביותר ממש בני שש ובני שבע עבור זה נתחדש המנהג ומנם אני כבר עשרים ושש שנים שיצאתי משם לכן לא אוכל לכוין בבירור על מה נתחדש המנהג כו'.

נה) לחתנו ר' יוסף.
נו) לתלמידו ר' אברהם מו"ץ דק' ר"ב.
נז) מבנו ר' שמואל.
נח) לבי"ד בפראגא הסמוך לעיר ווארשא.
נט) הני תרי בני אחי ר' שמואל ור' זלמן בק' בראד.
ס) לחתנו ר' יוסף.
סא) לר' ברוך אב"ד ברעזניץ.
סב) מבנו ר' שמואל לר' ליזר אב"ד ליבנא וגליל קוירשם.
סג) לבי"ד דק' טריטש.
סד) לחתנו ר' יוסף.
סה) לר' דניאל.
סו) לתלמידו ר' וואלף.
סז) מבנו ר' שמואל לבן אחו ר' גבריאל איצק.
סח) לתלמידו ר' דוד.
סט) לתלמידו ר' דוד.
ע) לבנו ר' יעקבקא לבראד.
עא) לש"ב ר' מענדל.
עב) לש"ב ר' מענדל.
עג) לתלמידו ר' דוד קיצע.
עד) להאור חדש.
עה) בלי שם.
עו) לר' טעבל הכהן אב"ד לונדון .
עז) להני תרי כו' ר' שמואל ור' זלמן.
עח) לתלמידו ר' שמואל כ"ץ קאסטוויהארי.
עט) לתלמידו ר' דוד.
פ) לר' שמואל אב"ד ומו"ץ דק' אסאד.
פא) לר' ישעי'.
פב) מבנו ר' שמואל.
פג) לר' פינחס.
פד) לר' ישעי'.
פה) לר' ישעי'.
פו) מבנו ר' שמואל לר' איסרל ליסא.
פז) למחותני ר' לעמל סג"ל ב"ד אייזענשטאט.
פח) לתלמידו ר' ראובן.
פט) לתלמידו ר' זעקל.
צ) לר' הירץ אב"ד איידליץ.
צא) לר' יוחנן אב"ד ור"ם דק' טעמשוואהר.
צב) לר' אהרן מגיד בק' האליטש.
צג) לתלמידו ר' דוד.
צד) לתלמידו ר' פלוני .
צה) לר' מענדל אב"ד דגליל טאבור.
צו) לתלמידו ר' בער פערלש.
צז) לר' ליב אב"ד מיקלאש.
צח) לבנו ר' שמואל.
צט) לתלמידו ר' אברהם ליבשיץ.
ק) לש"ב ר' צבי הירש אב"ד גלוגא הגאון בעל תפארת צבי.
קא) שנית לר' צבי הירש אב"ד גלוגא.
קב) במס' יבמות.
קג) לר' מענדל.
קד) לר' שמואל אב"ד ור"ם דק"ק פרשעווארסק.
קה) ע"ד הגט הניתן בארץ הגר בעיר גירמענד .
קו) להאלוף ר' י"פ לק"ק גירמענד או גערמענד.
קז) להאור חדש.
קח) לר' ליב אב"ד מיקלאש.
קט) לר' ליזר קרפלש (כעת אב"ד ליבנא).
קי) לר' יוסף דוד.
קיא) לבנו ר' יעקבקא.
קיב) לש"ב ר' מרדכי הירש (אב"ד הארחוב בנו של ר' איצקל האמבורגער).
קיג) לר' משה ארי' אב"ד קוראלי.
קיד) לר' ישראל אב"ד באנהארט.
קטו) על דבר הגט שניתן במדינת הגר בעיר מאדע והמסדר היה הרב מוהר"ר משה אב"ד דק"ק הנ"ל וקם רב אחר אשר שם בגליל ההוא ועורר על הגט כו'.

קטז) לר' משה אב"ד ראדוויל.
קיז) לתלמידו ר' שמחה אב"ד אויסטרליץ.
קיח) לר' אברהם ליב אב"ד באנהארט.
קיט) לר' אפרים אב"ד דק' פאפע.
קכ) מבנו ר' שמואל אל בן אחיו ר' אלעזר סג"ל לאנדא (בן ר ישראל אחיו) שואף וזורח אור תורתו בק"ק לעמבערג.
קכא) מר' אלעזר הנ"ל אל דודו ר' שמואל.
קכב) מבנו ר' שמואל אל ר' אלעזר הנ"ל.
קכג) להאור חדש.
קכד) לר' אלכסנדר מייזעלס אב"ד סערדהעל.
קכה) לר' אלעזר מו"ץ דק' טארני אשר בגליל קראקא.
קכו) לר' גרשון אב"ד ור"ם דק"ק ניקלשבורג.
קכז) להרבנים ר' אברהם ליב אב"ד באנהרט ור' איצק אב"ד פאקש.
קכח) בענין הנ"ל לר' מאיר אב"ד פ"ב .
קכט) נשאלתי.
קל) לתלמידו ר' דוד קיצע.
קלא) לר' שמואל מרגליות אב"ד דק"ק דאליטשקוקריי.
קלב) מבנו ר' שמואל אל ר' מיכאל בכרך דמו"ש.
קלג) להאור חדש.
קלד) לש"ב ר' צבי הירש אב"ד ור"ם דק"ק בראד.
קלה) לש"ב ר' מענדל בהגאון אב"ד ליסא.
קלו) לר' טעבל אב"ד לונדן.
קלז) דברי ר' יעקבקא מק"ק בראד בנו הגדול של הגאון המחבר לאחיו ר' שמואל.
קלח) מבנו ר' שמואל מה שהשיב אל אחיו ר' יעקבקא.
קלט) לאור חדש.
קמ) לר' דוד קיצע.
קמא) מבנו ר' שמואל אל ר' דוד קיצע אב"ד עיר חדש.
קמב) לר' ליב אב"ד מיקלאש.
קמג) לר' אברהם ליבשיץ דיין בק' ניקלשפורג וכבוד ר' גומפל דיין מדינה.
קמד) לר' אברהם אב"ד מונקאטש.
קמה) לר' מרדכי בנעט אב"ד נ"ש.
קמו) לר' ליב קסוויץ רב"ד דקהלתינו .
קמז) לר' י"ט בידערט הלוי.
קמח) לר' משה.
קמט) לר' יוסף דוד לק' בישא.
קנ) לש"ב ר' פלוני.
קנא) לתלמידי ר' אהרן אויש.
קנב) לתלמידו ר' וואלף
קנג) מבנו ר' שמואל לתלמידו ר' שלמה.
קנד) להאור חדש.
קנה) לר' איצק אב"ד פאקש.
קנו) לר' שמואל חיים אב"ד דק"ק קאבירשדורף.
קנז) לר' ליב אב"ד צעלם.
קנח) לר' יוסף אב"ד עיר חדש.
קנט) מניסלא סמוך לפראג אל דייני ישראל כבוד מוהר"ל בצירוף הדיינים אשר עמו.
קס) שנית לדיינים הנ"ל בראשם כבוד מוהר"ל.
קסא) לתלמידו ר' ראובן.אלו הנזכרים במהדורה תנינא חלק חושן משפט

סב סימנים

א. לתלמידו ר' בער פערלש דיין בקהלתינו.
ב. לר' ליב איגר.
ג. מבנו ר' שמואל לר' ליב אב"ד לאשיץ.
ד. לתלמידו ר' וואלף טריטש.
ה. לתלמידו ר' דוד קיצע.
ו. לש"ב ר' ליב אב"ד לאשיץ.
ז. למחו ש"ב האור חדש.
ח. לר' אלי' צבי.
ט. לר' אלי' צבי.
י. לר' הירש אב"ד סאנטאב.
יא. לתלמידו ר' ראובן ראקאניץ.
יב. לר' יוחנן חד מדייני אובן ישן כ"ב סיון תקל"ט.
יג. לר' וואלף באכלוי יום א' אדר שני תק"ם.
יד. לר' אברהם.
טו. לש"ב ר' יעקב אב"ד איטינגין.
טז. לר' אלי' צבי.
יז. מבנו ר' שמואל לר' וואלף טריטש.
יח. לתלמידו ר' דוד כ"ה תמוז תקמ"ה.
יט. לש"ב ר' וואלף כ"ץ.
כ. מבנו ר' שמואל לר' ליב אב"ד לאשיץ.
כא. לתלמידו ר' וואלף בטריטש.
כב. לתלמידו ר' וואלף טריטש.
כג. לזקן ר' שלמה הארשיץ כ"ה אדר תקמ"ב.
כד. נשאלתי מק"ק ליווארני .
כה. לר' ישראל סג"ל (וואהרמאן) אב"ד דק"ק קערעסטוהר ערב סוכות תקמ"ח.
כו. שנית על ענין הנזכר, לר' הירש אב"ד סאנטאב ה' שבט תקמ"ח.
כז. לר' יאקב אב"ד דרעזניץ.
כח. מבנו ר' שמואל אל ר' ראובן אב"ד וועסברין.
כט. לתלמידו ר' דוד קיצע.
ל. לר' צבי הירש סגל מטרניגראד ח' ניסן תק"ם.
לא. לר' דוד קיצע (שכתבתי לאביך הרב) ט"ו אב תקמ"א.
לב. לר' ישראל אב"ד באנהרט עש"ק כ"ז שבט תקל"ז.
לג. לתלמידו ר' אברהם מו"ץ דק' ר"ב.
לד. לר' יוזל כ"ח תשרי תקמ"ח.
לה. לש"ב ר' גבריאל ראב"ד ברעסלא.
לו. על דין ודברים שבין ר' יוזפא ברויכהויזן ובין ר' זלמן אמלונגסין כפי הפראטאקאל שנלשח לידי מהשר האדון רעגורינגס פרעזידענט משם.
לז. לר' בער ראב"ד טריביטש.
לח. לר' מרדכי דיין מצויין, י"ט סיון תק"ם.
לט. לר' ישעי' ברלין בק"ק ברעסלא ער"ח אב תקמ"ב.
מ. לר' מרדכי בנעט אב"ד ור"ם דק"ק נ"ש ומדינת מעהרין ח' כסליון תקנ"א
מא. לתלמידו ר' דוד בטוטשאף י"ב שבט תקמ"ב.
מב. לחתני הגאון, מי כמוהו דעה מורה שר התורה חכמתו פניו תאירה גלייה לדרעיה ונפל נהורא ה"ה כבוד אהובי חתני ידידי וחביבי חקוק במורשי לבבי הרב המאור הגדול ליהודים כולו מחמדים הגאון המופלא הפלא ופלא חריף ובקי בכל חדרי תורה נ"י ע"ה פ"ה כבוד ק"ש מוהר"ר יוסף נר"ו.

מג. לר' ליב.
מד. לר' שמואל דיין בבי"ד מנהיים ד' אייר תקל"ט.
מה. לר' שמואל דיין מצוין כ"ח חשון תקמ"ב.
מו. לר' משה בגריצאה טוב אב תקמ"ד.
מז. נכד דודי ר' מענדל בבראד ט' אדר תקמ"ו.
מח. לר' הירץ.
מט. לתלמידו ר' וואלף כ' תמוז תקמ"ג. מכתבו הגיעני שבת קודש י"ב העבר ומחמת שאין דרכי לפתוח אגרת בשבת אפילו ע"י נכרי הנחתיו בקרן זוית ונשכח מלבי ובערב שבת קודש העבר שחייב אדם למשמש בבגדיו עם חשיכה נזכרתי במכתבו ופתחתיו וכו'.

נ. מבנו ר' שמואל לר' יעקב איידליץ.
נא. למנהיגי העדה בעיר ואם בישראל לק"ק פלוני ו' שבט תק"ם.
נב. לתלמידו ר' שמואל אשר הוא כעת אב"ד טאכי וגליל פילזן י"ד סיון תקמ"ה.
נג. לר' מאיר ז"ך אדר תקמ"א.
נד. לתלמידו ר' חיים ח"י אייר תקמ"ח.
נה. מבנו ר' שמואל לר' וואלף טריטש.
נו. לר' הירש אב"ד סאנטאב.
נז. לר' יאקב אב"ד דרעזניץ ח' אדר שני תקמ"ג.
נח. לתלתא דקיימי בחד קינא ר' דוד אב"ד סערדא, ר' סענדר אב"ד סערדהעל, ר' בער, י' אב תקמ"ד.
נט. לר' ישעי' בק"ק ברעסלא ר"ח ניסן תקמ"א.
ס. לתלמידו ר' דוד.
סא. מבנו ר' שמואל לבן אחותו לר' גבריאל איצק פ"ב.
סב. מבנו ר' שמואל למחותנו ר' מרדכי בער מק"ק יעניקויא ו' תמוז תקע"א.
לעצט פאראכטן דורך ווילוויסן אום זונטאג יוני 16, 2013 2:50 pm, פאראכטן געווארן 3 מאל סך הכל.

אוועטאר
מיללער
שר עשרים אלפים
תגובות: 25726
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יוני 14, 2007 9:48 am

תגובהדורך מיללער » דאנארשטאג יוני 13, 2013 1:48 pm

א מורא'דיגען יישר כח
-

אין די נו"ב מהדורת מכון י-ם איז נישטא קיין מפתח שמות השואלים?

-

הג"ר ישעי בערלין-פיק איז לכאורה פון די מערסטע מאל דערמאנט, די תשובות צו אים זענעם עד להפליא, געווענליך איז עס נישט דוקא להלכה ולמעשה נאר מער פשט אין גמרות וכדו', נישט אז איך בין דא אריינצורעדן בגדלות וקדושת התורה של מרן הנו"ב, אבער די דאזיגע תשובות זענען מיר מעולם געווען עפעס ספעציעל.

אוועטאר
יוסף שרייבער
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4571
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש אוקטובער 23, 2010 4:24 pm

תגובהדורך יוסף שרייבער » דאנארשטאג יוני 13, 2013 1:49 pm

הרב וויל געוואלדיג. ווער וואלענטירט עס מסדר זיין לויט א"ב?

תרנגול
שר שלשת אלפים
תגובות: 3223
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך נובעמבער 04, 2009 11:33 am

תגובהדורך תרנגול » דאנארשטאג יוני 13, 2013 1:56 pm

זייער א גוטע געדאנק צו מאכן אזא רשימה פון נאך שו"ת ספרים...
הנותן לשכוי בינה...

אוועטאר
למעלה משבעים
שר תשעת אלפים
תגובות: 9779
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מארטש 02, 2008 10:17 pm
לאקאציע: ערגעץ פארבלאנדזשעט אויף די גראדע וואסערן

תגובהדורך למעלה משבעים » דאנארשטאג יוני 13, 2013 2:00 pm

WOW!!
דאס איז יענץ ארבעט צו מאכן.

צו מאכן לויט די א-ב דארף לכאורה צו זיין א שווערע ארבעט, אבער איך וועל אי"ה פראבירן ווען איך האב א מינוט ליידיג אויב איך קען עס מאכן.

אוועטאר
יוסף שרייבער
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4571
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש אוקטובער 23, 2010 4:24 pm

תגובהדורך יוסף שרייבער » דאנארשטאג יוני 13, 2013 2:00 pm

עס הייסט עס איז דא פערציג תשובות לתלמידו ר' דוד דייטש (ר' דוד קיצע און ר' דוד בטוטשאפ מיינען עם) בעל אהל דוד, אולי איז עס די גרעסטע מספר.

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » דאנארשטאג יוני 13, 2013 2:23 pm

מיללער
איך האב נישט געקוקט די נייע נו"ב גאנץ מעגליך זיי האבן דאס, אבער דא קען מען מאכן א חיפוש אויף א נאמען. איך האב שוין בעבר געארבעט אויף אנדערע תשובות ספרים און שפעטער געטראפן אז אנדערע האבן שוין אויך געארבעט דערויף האב איך מיך אפגעלאזט.

יאסל.
פארוואס דארפסטו דאס אויף אב? אז מ'קען מאכן א חיפוש איז דאך גוט.

און איך האב אייביג געמיינט אז דער אור חדש ווערט די מערסטע דערמאנט אין נודע ביהודה, געדענקטס ביטע אבער אז דאס איז נאר מהדורה תנינא.

SPUSMN
שר עשרת אלפים
תגובות: 12854
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יוני 06, 2011 11:01 am
לאקאציע: בתוך עמי אנכי ישבת

תגובהדורך SPUSMN » דאנארשטאג יוני 13, 2013 4:34 pm

געוואלדיג! ווילוויסן.

פון דיר זאל זיך יעדער לערנען אז אויב זיצט מען אויף אן אוצר זאל מען נישט ווארטען אויף כבוד; פארגין כלל ישראל דערמיט. א סאך פון אונז האבען געטוהן ריסורטש אין עס זיצט און שימעלט; ווארט אויף...

עס וואלט געווען א גוטע זאך צו מאכען א אישים פון אלע שו"ת ספרים, און נאכדעם א אישים פון אלע שו"ת ספרים אין איינעם. וואס מען קען נאכדעם מיט דעם טוהן איז ענדלעס.

א דאנק פאר דיין ארבעט און פאר זיין א ביישפיל.
עת לחשות ועת לדבר - קהלת ג ז

ר' יצחק
שר מאה
תגובות: 235
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 06, 2013 3:44 am

תגובהדורך ר' יצחק » דאנארשטאג יוני 13, 2013 9:29 pm

ייש"כ גדול ונורא.


ווער וויל זיך אונטער נעמען אזוינס ארויסצוגעבן אויף שו"ת שואל ומשיב ?
עפעס ליגט מיר אין זכרון א ספרל מיט א פאפירענע ליכטיג בלויע דעקל אויף שו"ת שו"מ.

---

אפשר נאר אויף חלק או"ח ?
ע"י הרב יצחק יהודה הערשקאוויטש בן הרב מהאליין ?

אוועטאר
מאטעס
שר מאה
תגובות: 223
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך אוקטובער 15, 2008 12:28 pm

תגובהדורך מאטעס » פרייטאג יוני 14, 2013 8:47 am

ווילוויסן האט געשריבן:א. ר' ליזר קרפליש

אב"ד ליבנא הסמוכה לפראג כרשום בהסכמה פון עם אויף ספר שלום ירושלים על הירושלמי וינה תקפ"א, דארט איז אויך דערמאנט ספריו ערכי עליפראג תקעה מאבני המקום פראג תקס"ב
כאילו הוא נושה על הצלחת ובעל חוב על הקלחת.. (ר"י אלחריזי)

אוועטאר
מיללער
שר עשרים אלפים
תגובות: 25726
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יוני 14, 2007 9:48 am

תגובהדורך מיללער » פרייטאג יוני 14, 2013 10:48 am

ר' יצחק האט געשריבן:ייש"כ גדול ונורא.


ווער וויל זיך אונטער נעמען אזוינס ארויסצוגעבן אויף שו"ת שואל ומשיב ?
עפעס ליגט מיר אין זכרון א ספרל מיט א פאפירענע ליכטיג בלויע דעקל אויף שו"ת שו"מ.

---

אפשר נאר אויף חלק או"ח ?
ע"י הרב יצחק יהודה הערשקאוויטש בן הרב מהאליין ?


שואל ומשיב איז גאר א שווערע אונטערנעמונג, די שמות השואלים זענען צעווארפן אינמיטן די תשובות, אבער דאס וואלט געווען א דבר טוב ויפה,ונזכה ונחיה ונראה

אפשר מאכט מען א זשאונט עפפארט?

אוועטאר
זייער נייגעריג
שר האלף
תגובות: 1916
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש ינואר 30, 2010 7:04 pm

תגובהדורך זייער נייגעריג » פרייטאג יוני 14, 2013 10:51 am

דאס מיינט מען?


עח. לתלמידו הותיק ר' אברהם
קד. לר' אברהם כהן
ד. לתלמידו ר' אהרן אויש
מא. לתלמידו ר' אהרן אויש
ה. לר' אייזק
קג. לצילך לתלמידו ר' איצק צעדיק
כח. לאובן ישן להזקן ר' אלחנן
קל. לר' ארי' ליב אב"ד צילך
נח. לר' ארי פייבל כ"ץ מבלאוויץ
לו. לר' אשר לעמל סג"ל אב"ד אייזענשטאט
יח. לטראיעסט לר' אשר שנת תקמ"ח
סו. ש"ב מחותני ר' בענדיט סג"ל
כג. לר' בער
עט. לר' בער
עד. לר' בער אפענהיים
עה. לר' בער הנ"ל
עו. לר' בער הנ"ל
סה. לתלמידו ר' בצלאל
קכב. לש"ב ר' גבריאל ראב"ד ברעסלא
קו. ש"ב ר' גבריאל ראב"ד ברעסלוי
ע. לתלמידו ר' דוד
פט. לתלמידו ר' דוד
צב. לתלמידו ר' דוד
קכט. לתלמידו ר' דוד
ט. לר' דוד טויסק אחד מיוחד מתושבי קהלתינו (פראג)
לז. לתלמידו ר' דוד אב"ד יעמניץ
כא. תלמידי ר' דוד בטוטשאפ'
פה. לר' דוד טויסק מחשובי קהלתינו
כב. ר' דוד כהן אב"ד טרענטשין
פג. לתלמידו ר' דוד קיצע
קיד. לתלמידו ר' דוד קיצע
קכא. לטוטשאפ לתלמידו ר' דוד קיצע
קלז. לר' הירץ אב"ד איידליץ
מד. להישיש ר' הירש קראקא מו"ץ דק"ק נ"ש
מב. לרויסטיץ לתלמידו ר' וואלף
מט. לתלמידו ר' וואלף
סא. עוד לר' וואלף באסקאוויץ
ס. לר' וואלף באסקאוויץ כותב לו מסדר לימוד התלמידים
סב. לתלמידו ר' וואלף ווירטהיים
קיז. לתלמידו ר' וואלף ווירטהיים
עג. לתלמידו ר' וואלף טריטש
כה. לר' וואלף סג"ל באסקוויץ
עז. לתלמידו ר' זלמן
קכז. לר' חיים
נ. לר' טובי' מו"ץ דק"ק פאריטשין
יב. לר' יאקב אב"ד בודעשפיץ
לט. לר' יאקב אב"ד בודעשפיץ
צ. לר' יהודא ליב
מג. לר' יוזל
קמא. לר' יוזל
ב. ר' יוזל מו"ץ בק' ש"ה
ח. לר' יוזל מו"ץ ש"ה
קז. לר' יוזל מו"ץ ש"ה
סז. לבן דודו ר' יוסף אב"ד עיר חדש
צג. לבן דודו ר' יוסף אב"ד עיר חדש
מה. לק"ק בישא לר' יוסף דוד
נד. לר' יוסף דוד
כד. לר' יוסף קראטשין
קלג. שאלה מן ר' יעקב דיקורני משולח מעה"ק ירושלים
קלה. מבנו ר' יעקבקא בסוגי' הנ"ל לאחיו ר' שמואל
נה. מבנו ר' יעקבקא מבראד לאחיו ר' שמואל
לא. לר' ישעי' בערלין
לה. לר' ישעי' בערלין
סח. לר' ישעי' בערלין
פז. לר' ישעי' בערלין
פח. לר' ישעי' בערלין
צד. לר' ישעי' בערלין
צו. ידיד עליון קדוש יאמר לו לר' ישעי' בערלין
קב. לר' ישעי' בערלין
קה. לר' ישעי' בערלין
קיג. לר' ישעי' בערלין
קכד. לר' ישעי' בערלין
קכה. לר' ישעי' בערלין
קכו. לר' ישעי' בערלין
קלא. לר' ישעי' בערלין
קלח. לר' ישעי' בערלין
סט. לר' ישעי' בערלין
כ. לר' ישעי' ברלין
מ. לתלמידו ר' ישראל אב"ד פלאטא
כט. להקצינים גבירים ר' ישראל ור' משה ק"פ
לג. להקצין ר' ישראל קעניגסבערג (כנרה מפראג)
לד. לר' לוי אב"ד טריטש
צז. לר' לוי אב"ד טריטש
צה. לתלמידו ר' ליב
קכג. להזקן ר' ליב
פו. לר' ליב איגר אב"ד האלבערשטאט
י. לר' ליב בומסלא
ל. להשר הטפסר ר' ליב כהן
פ. לר' ליב מדרעזן
עא. למדינת הגר לר' ליזר לונדון
א. ר' ליזר קרפליש
נג. לר' ליזר קרפלס כעת אב"ד ליבנא
צט. לר' לעמל אב"ד אייזענשטאט
לח. לתלמידו ר' מרדכי אב"ד לייפן
צח. לר' מרדכי בער יאנקוי
מח. לר' ניסן מקעלין
קי. לר' ניסן מקעלין
נב. לר' נתנאל מו"ץ מארשינא
יט. לר' סענדר אב"ד סערדהל
עב. ש"ב לר' צבי הירש אב"ד גלוגא הוא הגאון המפורסם בעל תפארת צבי לפנים אב"ד בראד
פד. לר' צבי הירש מו"ץ הומפלאץ מזכיר ר' יוסף קראטשין אפריון נמטי' עיי"ש
קלב. לתלמידו ר' ראובן
מו. לתלמידו ר' ראובן ראקניץ
כז. לתלמידו ר' ראובן ראקניץ אב"ד וועסברין
קא. ש"ב נכד דוד זקיני ר' שאול אב"ד אמשטרדם
פא. להזקן ר' שלמה הארשיץ
ו. לאהובי ר' שמואל
צא. דרוש מבנו ר' שמואל
קיא. לר' שמואל
קלד. חי' סוגיא מבנו ר' שמואל
קמ. מבנו ר' שמואל אל ר' מאיר גלוגא ממופלגי קהלתינו (פראג)
לב. לזוגי דרבנן ר' שמואל ור' זלמן
נו. מבנו ר' שמואל לאחיו ר' יעקבקא
קלו. מבנו ר' שמואל לאחיו ר' יעקבקא
קטו. מבנו ר' שמואל לק' אובן ישן לר' חיים קיצע
יז. מבנו ר' שמואל לק' שערעטיץ לר' אפרים
ג. מבנו ר' שמואל לר' מיכאל בכרך
ז. מבנו ר' שמואל לר' זעליג מאן רב בליפחוויץ
נז. מבנו ר' שמואל לר' דוד קיצע
קח. מבנו ר' שמואל לר' ליב פישלס
קיב. מבנו ר' שמואל לר' משה פישער בן ר'
קטז. מבנו ר' שמואל לר' אשר אב"ד וואלרשטיין
קיח. מבנו ר' שמואל לר' איסרל ליסא
קכח. מבנו ר' שמואל לר' יוזל שוויאוי
יא. מעשה אירע בביהכ"נ של בחורים (בפראג)
יג. להמו"ץ בק"ק אוב בשלעזיא
יד. להמדפיסים דקהלתינו
טו. ש"ב צבי יהושע סג"ל שמחני כי נתקבל למזל טוב בק"ק טריביטש
טז. דלא חזינא ודלא ידענא מנשה
כו. להדיינים דק' אובן ישן
מז. להאור חדש
נא. להאור חדש
נט. למחו' האור חדש
סג. אור חדש
סד. אור חדש
פב. אור חדש
ק. עוד להנ"ל
קט. לבי"ד דק' טריטש
קיט. עוד ממנו אליו
קכ. אור חדש
קלט. להגאון הנ"ל

אוועטאר
יוסף שרייבער
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4571
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש אוקטובער 23, 2010 4:24 pm

תגובהדורך יוסף שרייבער » פרייטאג יוני 14, 2013 10:58 am

יא מורעדיג! יעצט דארף מען נאר א מפתח מקומות און דערנאך צאמשמעלצען לתגובה אחד אלע דריי מפתחות און עס וועט זיין א דבר השלם.

די נעקסטע סטעפ איז צו פראבירען אינדענטיפיצירען די שואלים מיט זייערע תולדות וכתבי ידם/חתימות.

אוועטאר
לוי יצחק
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4263
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש דעצמבער 01, 2012 11:20 pm
לאקאציע: זאג אמר רבי בנימין...

תגובהדורך לוי יצחק » פרייטאג יוני 14, 2013 12:07 pm

אשריכם אשריכם אשריכם אשריכם תלמידי חכמים.
א דאנק פאר אלע וואס טוען אונז אפדעיטן כסדר.

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » זונטאג יוני 16, 2013 1:39 pm

איך האב צוגעלייגט יעצט די מהדורה קמא.

ואני מבקש סליחה על כמה מהסימנים שהארכתי והעתקתי מתוכן התשובה, והטרחתי על הקורא, על זה בא התנצלותי כי לא בזדון פעלתי כל זאת, כי אונס אני בדבר הזה וכשגגה יחשב, כי מדי עברי בו המו מעי לו ולא יכול ווילוויסן להתאפק מלצטט דברות קודש מתוקים מדבש ונופת צופים ממראות יחזקאל כי נורא הוא [כלשון הגאון בעל תפארת צבי] ולאשתמודע קבל עם גודל ענוותנותיה דמר, חסידותיה, מדותיו הטהורות, התבטלותו לדברי הראשונים, אהבת האמת בתכליתה, ולא ישא פנים לשום אדם, חביבותיה לצורבא מרבנן, ואהבת תלמידיו, אין גומרין עליו את ההלל, ואטו שבחי דמר קא מנינא או גמרינא?

אוועטאר
יוסף שרייבער
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4571
זיך איינגעשריבען אום: מוצ"ש אוקטובער 23, 2010 4:24 pm

תגובהדורך יוסף שרייבער » זונטאג יוני 16, 2013 1:59 pm

זייער פיין וייש"כ. דארט ווי איר זענט מעתיק עפעס לענגערס וואלט געווען ראטזאם צו קוועטשען די ענטער קנעפעל צווישען די שורות.

אוועטאר
למעלה משבעים
שר תשעת אלפים
תגובות: 9779
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מארטש 02, 2008 10:17 pm
לאקאציע: ערגעץ פארבלאנדזשעט אויף די גראדע וואסערן

תגובהדורך למעלה משבעים » זונטאג יוני 16, 2013 2:11 pm

ווילוויסן האט געשריבן:איך האב צוגעלייגט יעצט די מהדורה קמא.

ואני מבקש סליחה על כמה מהסימנים שהארכתי והעתקתי מתוכן התשובה, והטרחתי על הקורא, על זה בא התנצלותי כי לא בזדון פעלתי כל זאת, כי אונס אני בדבר הזה וכשגגה יחשב, כי מדי עברי בו המו מעי לו ולא יכול ווילוויסן להתאפק מלצטט דברות קודש מתוקים מדבש ונופת צופים ממראות יחזקאל כי נורא הוא [כלשון הגאון בעל תפארת צבי] ולאשתמודע קבל עם גודל ענוותנותיה דמר, חסידותיה, מדותיו הטהורות, התבטלותו לדברי הראשונים, אהבת האמת בתכליתה, ולא ישא פנים לשום אדם, חביבותיה לצורבא מרבנן, ואהבת תלמידיו, אין גומרין עליו את ההלל, ואטו שבחי דמר קא מנינא או גמרינא?

צום שטוינען!! א דאנק פארן עס אהערשטעלן.

און איר גאר אנטשולדיגט זיך נאך פאר די מתנה וואס איר גיבט אונז דא?!?!?!?!

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » זונטאג יוני 16, 2013 2:52 pm

יאסל.
שוין פארראכטן, יישר כח פאר די הערות.

למעלה.
א דאנק פאר אייער דיבורים, אז איך האב שוין יא דער מנהל ביי די האנט, לאמיר אייך עפעס פרעגן.
איז דא א מעגליכקייט צו מאכן די שורות פון א פאראגראף זאלן זיין אייניג ביז צום עק אזוי ווי ס'איז דא אין מייקראסאפט ווארד?

אוועטאר
למעלה משבעים
שר תשעת אלפים
תגובות: 9779
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מארטש 02, 2008 10:17 pm
לאקאציע: ערגעץ פארבלאנדזשעט אויף די גראדע וואסערן

תגובהדורך למעלה משבעים » זונטאג יוני 16, 2013 3:02 pm

ליידער נישט, טייבעלע פלעגט אויסרעכענען אז זיינע שורות זאלן זיין גראד דורך מאכן ענטער'ס, איך ווייס אבער נישט ווי אזוי ער האט דאס געקענט אויסרעכענען נאך וועלכע ווארט צו מאכן די ענטער.

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » זונטאג יוני 16, 2013 3:13 pm

יוסף שרייבער האט געשריבן:עס הייסט עס איז דא פערציג תשובות לתלמידו ר' דוד דייטש (ר' דוד קיצע און ר' דוד בטוטשאפ מיינען עם) בעל אהל דוד, אולי איז עס די גרעסטע מספר.


גאנץ אקוראט.

ס'ווערט דערמאנט ר' דוד קיצע 19 מאל [צוויי תשובות איז אבער פון זיין זון ר' שמואל].
אלס יעמניצע רב ווערט ער דערמאנט 4 מאל.
אין טוטשאף ווערט ער דערמאנט 2 מאל.
און 16 מאל שטייט סתם תלמידי ר' דוד.

צוזאמען איז עס 41, אויב רעכנסטו אראפ די צוויי תשובות פון ר' שמואל, איז עס 39.

-

ווער איז דער ר' מנחם נאווארי פון ווירונא וואס האט זוכה געווען צו גאנצע 23 תשובות פון נודע ביהודה? הלא דבר הוא..

ר' ישעי' ברלין זע איך האט 47 תשובות, מיללער האט לכאורה רעכט. [אבער עטליכע סימנים איינס נאכן צווייטן איז בעצם איין לאנגע תשובה נאר צעטיילט אויף כמה סימנים מחמת החילוק בהענינים].

דער אור חדש האט 41 תשובות.

ראש הקהל
שר חמש מאות
תגובות: 883
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 04, 2011 1:36 pm

תגובהדורך ראש הקהל » זונטאג יוני 16, 2013 3:14 pm

תלמידו רבי אהרן אויש ז"ל מפראג, הנזכר פעמים אין מספר,
הוא בן אחר בן לבעל הלבושים ז"ל,
כל משפחת אויש, מפאקש, תלמידי ומשפחת הערוגת הבושם, נמנים מצאצאיו,
וכן משפחת רבי אהרן אויש ז"ל אב"ד לופעני, נמנה מיו"ח, ונקרא על שמו,
רבי אהרן אויש הנ"ל בן ר' יחיאל, נזכר בילקוט אליעזר מפאקש על תהלים, בן ר' יצחק ז"ל, בן ר' אהרן הנ"ל תלמיד הנודע ביהודה, בא"ב להלבוש

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » זונטאג יוני 16, 2013 3:16 pm

למעלה משבעים האט געשריבן:ליידער נישט, טייבעלע פלעגט אויסרעכענען אז זיינע שורות זאלן זיין גראד דורך מאכן ענטער'ס, איך ווייס אבער נישט ווי אזוי ער האט דאס געקענט אויסרעכענען נאך וועלכע ווארט צו מאכן די ענטער.

הער איך.
וואס טייבעלע קען, קען קיינער נישט, ווער האט בכלל א השגה אין דעם איד? ס'איז איינס פון די פלאי הבריאה עמוק עמוק מי ימצאנה.

ווילוויסן
שר האלף
תגובות: 1430
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוקטובער 27, 2011 11:26 pm

תגובהדורך ווילוויסן » זונטאג יוני 16, 2013 3:19 pm

ראש הקהל האט געשריבן:תלמידו רבי אהרן אויש ז"ל מפראג, הנזכר פעמים אין מספר,
הוא בן אחר בן לבעל הלבושים ז"ל,
כל משפחת אויש, מפאקש, תלמידי ומשפחת הערוגת הבושם, נמנים מצאצאיו,
וכן משפחת רבי אהרן אויש ז"ל אב"ד לופעני, נמנה מיו"ח, ונקרא על שמו,
רבי אהרן אויש הנ"ל בן ר' יחיאל, נזכר בילקוט אליעזר מפאקש על תהלים, בן ר' יצחק ז"ל, בן ר' אהרן הנ"ל תלמיד הנודע ביהודה, בא"ב להלבוש

ראש הקהל
ר' אהרן אויש אב"ד לופעני לא הי' בן ר' משה שעלה לארץ ישראל בסוף ימיו?

ראש הקהל
שר חמש מאות
תגובות: 883
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 04, 2011 1:36 pm

תגובהדורך ראש הקהל » זונטאג יוני 16, 2013 3:25 pm

לא, שם אביו של ר' אהרן אויש אב"ד לופעני היה יחיאל, בוודאות, שהי' בן ר' יצחק בן אהרן אויש הנ"ל תלמיד הנו"ב

אוועטאר
טייבעלע
שר עשרת אלפים
תגובות: 10261
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך ינואר 11, 2012 4:00 pm
לאקאציע: ביי אלאסקא

תגובהדורך טייבעלע » זונטאג יוני 16, 2013 3:27 pm

עס איז א געוואלדיגער געדאנק, ווילוויסן, א גרויסן דאנק פאר דאס אהער שטעלן.

מיר טרעפן אין עטליכע פריערדיגע ספרים וואס האבן טאקע א מפתח פון אלע גדולים וואס ווערען דערמאנט אינעם ספר.

===========
למעלה משבעים, דאס פלעגט געטוהן ווערען מיט א חשבון, אפיציעל, האבן מיר געהאט א סימן ווי ווייט דאס ערשטע שורה זאל דערגרייכן, פארשטייט זיך אויף בערך,
דערנאך האבן מיר אויסגערעכנט די אנדערע שורות זאלן נאכפאלגן און זיין גלייך מיט די ערשטע, און אז עס איז נישט אויס געקומען אזוי האט מען געלייגט ראשי תבות,
אדער אויפגעפענט, און פראבירט צו ניצען אנדערע ווערטער, און עס איז אויסגעקומען גאנץ אייניג, פון אנהייב דארף מען שוין זיין גרייט צו שרייבן מיט א חשבון איז דאס
זייער גרינג ביים ענדע די ביסעלע צו פארעכטען.

למעשה האבן מיר דאס אויפגעהערט, ווייל זעהט אויס די וואס ליינען דא דורך זייער סעל, אדער פון א קליינעם סקרין, ווערט דאס דערנאך פארהאקטע ליניעס.
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה: (שה"ש ב יד)
1teibele@birdlover.com


צוריק צו “ועל פליטת בית סופריהם”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און 4 געסט